เศรษฐศาสตร์ มข. มอบทุน นศ. กว่า 1 ล้าน บรรเทาพิษโควิด 19

คณะเศรษฐศาสตร์ มข. มอบทุน 4 ประเภท กว่า 1 ล้านบาท สู้พิษโควิด 19 เปิดรับสมัครถึง 5 เม.ย. 63
ทุนสู้โควิด 19 – รายงานข่าวแจ้งว่าเฟสบุ๊คส่วนตัวของ ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โพสต์ข้อความส่วนตัวว่า แจ้ง นศ. คณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบัน ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร จากสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งต่อการดำเนินชีวิตทั่วไป การเรียนการสอน และเชิงเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา ทำให้คณะได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย (บางส่วน) ขอให้นักศึกษาพิจารณาตามเหตุจำเป็นและความเหมาะสมของตนเอง
1. ทุน Give Before You Get ให้คิด project (จะเล็กจะใหญ่) อะไรก็ได้ที่เป็นการ “ให้” ผู้อื่น ในพื้นที่/ชุมชน ของนักศึกษา เสนอขึ้นมา และดำเนินการช่วง summer ทุน 8,000 บาท จะรับทุนเมื่อใกล้ลงทะเบียนเทอมหน้า (ทุนนี้จะพิจารณาให้กับคนที่มีความจำเป็น หรือ กำลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมด้วย) สมัคร “ภายใน 30 เม.ย. 63”
2. ทุน Work from home for students เป็นทุนให้นักศึกษาทำงานร่วมกับอาจารย์รูปแบบที่หลากหลาย แต่เป็นการทำงานที่บ้าน ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ เมษายน-กรกฎาคม (3 เดือน) และเบิกจ่ายให้เป็นรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท เป็นการใช้เวลาว่างช่วง summer ให้เป็นประโยชน์เพราะงานที่ได้รับก็มีจะ skill อะไรบางอย่างให้นักศึกษาด้วย (ใครจะขอทุนที่ 1 และ ทุนที่ 2 ร่วมด้วยก็ได้ ไม่จำกัด) สมัคร “ภายใน 5 เม.ย. 63”
3. ทุนทำ prototype เป็นทุนสำหรับ นักศึกษาที่มีแผนหรือคิดการใหญ่ เพื่อสร้าง ต้นแบบ (prototype) ที่จับต้องได้ โดยแบ่งเป็น project ที่ช่วยเหลือชุมชนของตนเอง หรือ project ทางด้านนวัตกรรม/startup เน้น project ที่ต่อยอดได้ และไปต่อได้ในระยะยาว แนะนำให้นักศึกษาทำแบบทีม หรือมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ (ในคณะหรือนอกคณะก็ได้) โครงการละ 200,000 บาท (ดูเงื่อนไขการเบิกจ่าย) สมัคร “ภายใน 15 เม.ย. 63”
4. ทุนเรียนภาษาออนไลน์ (ให้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ) เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบ group discussion กับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งสามารถเลือกวัน / หัวข้อ / เวลา ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับ แต่เมื่อขอรับทุน (และได้รับแล้ว) ต้องปฏิบัติเงื่อนไข อาทิ การเข้า group discussion อย่างสม่ำเสมอ และจะมีการ observe จากอาจารย์เพื่อดู feedback ด้วย สมัคร ” ภายใน 5 เม.ย. 63″
“แม้จะเจอวิกฤต แต่ก็เจอเหมือนกันหมดเกือบทั้งโลก ดังนั้น เรามาใช้วิกฤตตอนนี้ มาทำอะไรบางอย่างที่ดูแตกต่างดีกว่า อีกอย่าง แม้จะเป็นทุน แต่นักศึกษาต้องทำอะไรบางอย่างก่อนถึงจะได้รับ เพื่อให้เห็นคุณค่าของมัน เพราะทุกอย่าง No free lunch !!!! ///บอกแล้วน่ะ”

แสดงความคิดเห็น