เอาไปคืนด่วน!! อย.ทำแบล็คลิสต์ 24 แบรนด์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ไร้มาตรฐาน

อย.ออกประกาศ 24 แบรนด์ผลิตเจลแอลกอฮอล์คุณภาพต่ำไม่สารมารถกำจัดไวรัสโควิด 19 สั่งหยุดจำหน่ายและเรียกคืน

เจลแอลกอฮอล์ปลอม – รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๓ นายไพศาล คั่นคุ้ม เลขธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงนามออกประกาศเรื่อง รายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและเรียกเก็บคืน ว่า ตามที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่อสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 ลงวันที่ 9 มี.ค. 63 กำหนดให้ต้องมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายที่ 353/2563 เรื่องเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวม 24 รายการ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเครื่องสำอางพิจารณาและมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 ให้ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับรองจดแจ้งให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง จึงประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน จำนวน 24 รายการ ดังนี้

 

แสดงความคิดเห็น