แจ็คพอท! 36กก.สหกรณ์ครูขอนแก่น ทุจริต431ล้านมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ ?

เปิดรายชื่อคณะกรรมการและอดีตกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 48 – 58 หรือปี 2553 – 2563 เป้าหมายของชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่จะยื่นฟ้องพร้อมกันในข้อหากระทำการผิดวัตถุประสงค์สหกรณ์ ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดต่อเนื่อง โดยไม่แก้ไขและฉ้อโกงประชาชนฯลฯ

เกือบทั้งหมดถูกมองว่าอาจเป็นเครือข่ายของนาย เอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ หรือบางส่วนอาจจะมีส่วนร่วมในการทุจริตยักยอกเงินออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น โดยมีบุคคลที่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา 4 คู่ สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นกรรมการตลอดระยะเวลา 10 ปี

คู่ที่หนึ่ง นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน กับนางอภิรดี นิราศสูงเนิน คู่ที่สอง นางอาภรณ์ ภูคลัง กับนายสีลา หรือ ศรีลา ภูคลัง คู่ที่สามนางอรพิน ศรีตะวัน กับนายสุพรรณ ศรีตะวัน คู่ที่สี่นางประดับดวง โคตวงศ์ กับ นายสมศักดิ์ โคตวงศ์

โดยคณะกรรมการฯชุดที่ 58 (ปี63) หรือชุดปัจจุบัน มีเพียง 4 คนนี้ จาก 15 คน ที่ไม่เคยเป็นกรรมการฯสหกรณ์ช่วงนายเอกราช ช่างเหลา เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯได้แก่ ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ประธานสหกรณ์ฯ นายศักดา เชาว์พานิช ข้าราชการครูโรงเรียนสนามบิน เทศบาลนครขอนแก่น นายวิเชียร์ ไกรศรีวรรธนะ ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ.ภูเวียง และนายบดินทร์ บุญลือ ผอ.โรงเรียนบ้านฟ้าเหลือบ อ.หนองเรือ

คงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่การดำเนินคดีกับ นายเอกราช ช่างเหลา ..พลังประชารัฐ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ในฐานะผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินร่วมกับ นายนพรัตน์ สร้างนานอก นายสมศักดิ์ โคตวงศ์และนายนิวัฒร นิราศสูงเนิน

ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า เสมือนเป็นการดึงเกมให้เวลาผ่านไปนานที่สุด เพราะตามพ...สหกรณ์ฯชช 2542 ผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์หมายถึงกรรมการสหกรณ์ฯมีคำพูดในกลุ่มสมาชิกว่า ใครจะบ้าฟ้องตัวเอง”     

กระทั่งชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯทนไม่ได้จึงจัดจ้างทนายความ กลายเป็นการกดดันให้ดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯคนปัจจุบันตัดสินใจลงนามมอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 63 คู่ขนานไปกับการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้

หลังจากที่ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกฯและคณะได้ออกมาประกาศจะทำการยื่นฟ้องซ้ำอีกครั้ง โดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการชุดที่ 48 (ปี53 ) ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตในสอ.ขก. จากการมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด (สอ.ขก.)ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ ลอตตารี่ มาจำหน่าย

โดยอ้างว่าเพื่อนำเงินรายได้มาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ระงับการดำเนินการให้ทราบแล้ว

ทั้งนี้ก่อนที่จะได้ไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกรรมการฯทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและที่มาของประธานฯ /คณะกรรมการฯ และผู้แทนสมาชิก ตลอดจนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขออธิบายสั้นๆพอสังเขปดังนี้

สมาชิกสก.ขก.มีจำนวน 19,520 ราย เป็นสมาชิกสามัญ 18,022 ราย สมาชิกสมทบ 1,498 ราย ซึ่งมีจำนวนมาก ตามข้อบังคับสก.ขก... 2558 ระบุว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่สามัญต้องเป็นผู้แทนสมาชิก โดยให้ผู้แทนสมาชิกมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสอ.ขก.ในสัดส่วนผู้แทนสมาชิก 1 คนต่อสมาชิก 50 คน ซึ่งสมาชิกสอ.ขก.มีจำนวน 19,520 คน เมื่อหารด้วย 50 จึงมีผู้แทนสมาชิกสอ.ขก.เท่ากับ 390 คน และให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกันหรือ 4 ปี โดยวิธีปฏิบัติของสอ.ขก. ประธานสอ.ขก.จะมาจากการหารือของผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ขอนแก่น 5 เขต และผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) 25 รวมเป็น 6 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเลือกกันเองให้ได้ 1 คนแล้วจึงนำรายชื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นประธานฯพร้อมคณะกรรมการฯ 14 คน รวมเป็น 15 คน

กรรมการสอก.ขก.จำนวน 14 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี เช่นกัน แต่เมื่อครบ 1 ปี กรรมการฯกึ่งหนึ่งหรือ 7 คนต้องจับสลากออกจากตำแหน่งและให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกบุคคลใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนตามตำแหน่งที่ว่าง 7 คน เสมือนเป็นการกระจายโอกาสให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯได้อย่างกว้างขวาง

ทว่าโดยข้อเท็จจริงกลับมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะคณะกรรมการฯตั้งแต่ชุดที่ 48 ปี 2553 ที่นายเอกราชเข้าไปเป็นผู้จัดการสหกรณ์ รวมกันกว่า 10 ปี เพิ่งจะมีกรรมการฯใหม่เข้าไปเพียง 4 คน ในชุดที่ 58 หรือปี 2563 ที่นายเอกราชออกจากตำแหน่งผู้จัดการไปแล้ว

ทั้งนี้บุคคลที่ชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯมีเป้าหมายว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นในเร็วๆนี้ ด้วยข้อหากระทำการผิดวัตถุประสงค์สหกรณ์และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดต่อเนื่อง โดยไม่แก้ไขและฉ้อโกงประชาชน

ประกอบด้วย 1.นายสุริยนต์ วะสมบัติ ประธานกรรมการฯชุดที่ 48(ปี 53) และชุด 49(ปี 54) ตามวาระ 2 ปี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้วตำแหน่งสุดท้ายคือ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25(ขอนแก่น)

2.ดร.วิรัช เจริญเชื้อ รองประธานฯชุดที่ 48(ปี53) และยังกลับมาเป็นกรรมการชุดที่ 51(ปี 56) ชุดที่ 52 (ปี57) ชุดที่ 53(ปี 58) ชุดที่ 54 (ปี 59) และยังกลับมาเป็นรองประธานกรรมการฯชุด57 (ปี 62) และชุด58 (ปี 63) เกษียณอายุราชการไปแล้วตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 3.นายทรงยศ ชัยมงคล รองประธานฯชุดที่ 48 (ปี53) ชุด 49 (ปี54) เกษียณอายุราชการไปแล้วในตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.)ขอนแก่นเขต  1

4.นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน รองประธานฯชุดที่ 48 (ปี53),49 (ปี54),52(ปี57),53(ปี58),54(ปี59),55(ปี60) เกษียณอายุราชการไปแล้วในตำแหน่งครูสังกัดพื้นที่สพป.ขอนแก่นเขต 4 เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเอกราช  โดยมีภรรยาชื่อนางอภิรดี นิราศสูงเนิน ที่สลับกับสามีเข้าไปเป็นรองประธานฯชุดที่ 50 (ปี 55),51(ปี56) และกลับมาอีกครั้งเป็นรองประธานชุดที่ 57 (ปี62) และเป็นกรรมการชุดที่ 58(ชุดปัจจุบันปี63)

นายนิวัฒร เป็น 1 ใน 4 บุคคลผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง(เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101- 918-9  ที่พบว่ามีเงินหายไปจากบัญชี 431 ล้านบาท ซึ่งดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายเอกราช ช่างเหลา คดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสารฯลฯ

5.นายนพรัตน์ สร้างนานอก รองประธานฯชุดที่ 48(ปี 53)สลับไปเป็นผู้สอบกิจการชุดที่ 49(ปี54) และกลับมาเป็นกรรมการชุด 51(ปี 56)ชุดที่ 52(ปี 57) ชุดที่ 53(ปี 58)และชุดที่ 54(ปี59) และกลับมาเป็นรองประธานฯชุด 57(ปี62) และกรรมการฯชุดที่ 58 (ปี 63) ชุดปัจจุบัน ยังรับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง คุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

เป็นหนึ่งใน 4 บุคคลที่มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินบัญชีประเภทเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง (เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101- 918-9 ที่พบว่ามีเงินหายไปจากบัญชี 431 ล้านบาท ซึ่งดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายเอกราช ช่างเหลา คดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสารฯลฯ

6.นายบุญมี เชาระกำ รองประธานฯชุดที่ 48(ปี53),49(ปี54),52 (ปี57), 53(ปี 58),54(ปี 59),55(ปี60) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่างิ้ว หนองฮี สพป.ขก.2

7.นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ เลขานุการ ชุดที่ 48(ปี53) และยังได้เป็นเลขานุการชุด 51(ปี56),52 (ปี57),53 (ปี58),54(ปี59) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองแวงขอนพาด สพป.ขอนแก่น เขต 3 อยู่ในกลุ่มเพื่อนเอกราช โดยสลับให้นางประดับดวง  โคตวงศ์ เข้ามาเป็นรองประธานให้ตนเองเว้นวรรคไปหนึ่งสมัย 

ปัจจุบันนายสมศักดิ์ได้รับการสนับสนุนให้เข้าดำรงตำแหน่ง คณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัด (....)ขอนแก่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาความดีความชอบและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

นายสมศักดิ์ เป็น 1ใน 4 ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเภทเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง (เทสโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101- 918-9 ที่พบว่ามีเงินหายไป 431 ล้านบาท ซึ่งดร.อนุศาสตร์ ประธานสหกรณ์ฯได้แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี พร้อมยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายเอกราช ช่างเหลา คดียักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯ

 8.นางอาภรณ์ ภูคลัง เหรัญญิก ชุดที่ 48(ปี53) และ 49(ปี54) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครู สังกัด สพป.เขต 4 เป็นภรรยาของนายสีลา(ศรีลา) ภูคลัง ซึ่งเป็นสามีโดยสลับเข้ามาเป็นกรรมการเหรัญญิกต่อเนื่องกัน ชุด 50(ปี55) ,51(ปี56),52 (ปี57), 53(ปี58) และเป็นเลขานุการผู้สอบกิจการชุด 55(ปี60)

9.นายบัวเรียน อโรคยนันท์ กรรมการชุดที่ 48(ปี53 ,53(ปี58),54(ปี59) เกษียณอายุไปแล้วในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เทศบาลนครขอนแก่น 10.นางนงลักษณ์ ศรีปัญญา กรรมการเหรัญญิกชุดที่ 48 (ปี53)เกษียณอายุราชการอาจารย์โรงเรียนกัลยาวัตร เป็นภรรยานายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา อดีตผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย น้องชายนายปัญญา ศรีปัญญา อดีตส..ขอนแก่น กลุ่มเพื่อนเอกราช  

11.นายเฉลิม รุ่งวงษ์ กรรมการชุดที่ 48 (ปี53)และ 53(ปี58)  12.นายคำควร วงษาหาร กรรมการชุด 48(ปี53) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผอ.โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) 25 ขอนแก่น 13.นางอรพิน ศรีตะวัน กรรมการชุดที่ 48(ปี53) ,49(ปี54),54(ปี59),55(ปี60) เป็นข้าราชการครู สพป.ขอนแก่นเขต 5 ภรรยาของนายสุพรรณ ศรีตะวัน โดยสลับเข้าไปเป็นกรรมการฯชุดที่ 50(ปี55) 51(ปี56),52(ปี57),53(ปี58),56(ปี61) 57(ปี62) และยังเป็นรองประธานฯชุดปัจจุบัน 58 (ปี 63) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งศึกษานิเทศ สพป.เขต 5

14.นายประหยัด กองหาโคตร กรรมการชุดที่ 48(ปี53),49(ปี54),52(ปี57), เป็นรองประธานฯชุด 53 (ปี58) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 5

15.นายวาสนา ไชยศึก รองประธานชุดที่ 49(ปี54),50(ปี55),55(ปึ61) เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาคม สังกัดสพม.25 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งส..เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา(24 มี..62) ในนามพรรคพลังประชารัฐแต่สอบตกปัจจุบันได้รับการสนับสนุนให้ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการสหกรณ์ครูขอนแก่น

16.นางประดับดวง โคตวงษ์ รองประธานฯชุดที่ 49(ปี54) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านขอนพาด สังกัด สพป.เขต 3 เป็นภรรยาของนายสมศักด์ โคตวงษ์ เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัด สพป.เขต 3 โดยทั้งสองสามีและภรรยาจะสลับกันขึ้นมาเป็นกรรมการฯเช่นกัน (ดูประกอบลำดับที่ 7)

17.ดร.อภิชาต นาเลาห์ เป็นผู้สอบบัญชีชุด 48(ปี53) และเป็นเลขานุการกรรมการชุด 49(ปี54),50(ปี55),51(ปี56),52(ปี57) ,55(ปี60),56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อยู่ในกลุ่มเพื่อนเอกราช 18.นางภณิตา แก้วหาวงษ์ กรรมการชุดที่ 49(ปี54),50(ปี55),53(ปีุ58),54(ปี,59) 55(ปี60),56 (ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนในเขตอ.เมืองสังกัด สมพ.25 ขอนแก่น

19.ดร.เวหา เลพล กรรมการชุดที่ 49 (ปี54), 50(ปี55),เลขานุการชุดที่ 55(ปี60),56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนสนามบินเทศบาลนครขอนแก่น  20.นายนิพนธ์ สามล กรรมการชุดที่ 49(ปี54),50(ปี55),51(ปี56), 52(ปี57)   21.นางนภกช สาคร กรรมการชุดที่49(ปี54),50(ปี55),51(ปี56),52(ปั57) กลับมาเป็นเหรัญญิกชุดที่ 57 (ปี 62) และเป็นรองประธานฯชุดที่ 58(ปัจจุบันปี63) ยังรับราชการครู สังกัดกองการศึกษาเทศบาล

22.ดร.สายัณห์ ผาน้อย ประธานกรรมการชุดที่ 50(ปี55),51(ปี56)และประธานกรรมการฯชุด 54(ปี59),55(ปี60) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ.สพม.25 ขอนแก่น  23.นายอาสา คำพิลา รองประธานฯชุด 50 (ปี55) กรรมการชุด 51 (ปี56) รองประธานฯ ชุดที่ 56 (ปี61) และ57 (ปี62) เกษียณอายุราชการตำแหน่งผอ.โรงเรียน สังกัดสปพ.ขก.เขต 2

24.นายทนงศักดิ์ วังสงค์ รองประธานกรรมการชุด 50(ปี55), 51(ปี56) , ประธานตรวจสอบกิจการชุด 52(ปี57) และ 53(ปี58) กลับมาเป็นรองประธานกรรมการฯชุด 54(ปี59), 55(ปี60) , 56 (ปี61) ลาออกจากตำแหน่งผอ.โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อ.หนองเรือ มารับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในปัจุจบัน (ต่อจากนายเอกราช ช่างเหลา)

25.นางอภิรดี นิราศสูงเนิน รองประธานฯ ชุด 50 (ปี55),51(ปี56),54 (ปี59),55(ปี60), 56 (ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัดสพม.25 เป็นภรรยา นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน เกษียณอายุราชการตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ ท่ามะเดื่อ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ที่สลับกันขึ้นเป็นกรรมการระหว่างสามีและภรรยา (ดูประกอบหมายเลข 4)

26.นายสีลา(ศรีลา) ภูคลัง กรรมการเหรัญญิก ชุด 50(ปี55), 51(ปั56), 52(ปี57), 53(ปี58) เกษียณอายุราชการตำแหน่งครู สังกัดสพป.ขก.5 ขอนแก่น สามีนางอาภรณ์ ภูคลัง เกษียณอายุราชการตำแหน่งครู สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่สลับกันเป็นกรรรมการฯระหว่างสามีและภรรยาเช่นกัน

27.นายสุพรรณ ศรีตะวัน กรรมการ ชุด 50(ปี55),51(ปี56),52(ปี57),53(ปี58),56 (ปี61) เกษียณอายุราชการตำแหน่งผอ.กลุ่มนิเทศน์ สังกัดสพป.เขต 5 สามีเป็นกรรมการฯ นางอรพิณ ศรีตะวัน ข้าราชการครูสังกัดสพป. เขต 5 เป็นกรรมการผูกขาดของอ.ชุมแพ สลับกันเป็นกรรมการฯสองสามีภรรยา (ดูประกอบหมายเลข 13)

28.นายสุพรรณ ประพาสพงษ์ กรรมการชุด 50(ปี55),51(ปี56),52(ปี57),53(ปี58),56(ปี61) เกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูสังกัดเทศบาล 29.ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ประธานฯชุด 52(ปี57), 53(ปี58), 56ปี61),57(ปีุ62) อดีตศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยลาออกจากตำแหน่งประธานฯชุด 57(ปี62) ขณะเหลือวาระดำรงตำแหน่งเพียง 3 เดือน ทำให้ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต2 ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนในช่วงเวลาที่เหลืออยู่

30.นายเพชรัตน์ อ่างยาน กรรมการฯ 53(ปี58), 54(ปี59),เกษียณอายุราชการตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนช้าง สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1 31...อาริษา พะเยียสวัสดิ์ กรรมการ 53(ปี58), 54(ปี59), ,55(ปี60 ,56(ปี61) ยังเป็นข้าราชการครูในสพป.ขอนแก่น เขต 1 เทศบาลนครขอนแก่น

32.นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว กรรมการชุด 54(ปี59),, 55(ปี60 ข้าราชการครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 33.นางเพ็ญศรี คะมานิคม กรรมการชุด 55(ปี60),56(ปี61) และชุด57(ปี62) ชุด58 (ปัจจุบันปี 63) ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัน อ.มัญจาครี สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 2 34.นางทองสุก ศรีไสย กรรมการ 55(ปี60),56(ปี61) และชุด 57 (ปี62) ชุด58 (ปัจจุบันปี 63) ผอ.โรงเรียนกระดานพล  สังกัด สพป.ขอนแก่น 3  35.นายสุพัฒน์ ศรีชำนิ กรรมการชุด 55(ปี60),56(ปี61)เกษียณอายุราชการผอ.โรงเรียน สังกัดสพป.เขต 4

36.นายเอกราช ช่างเหลา อดีตผู้จัดการสหกรณ์พ.. 2553-2562 (ตรงกับกรรมการชุดที่ 48-57) เกษียณอายุจากตำแหน่ง ปี 2562 ปัจจุบันเป็นส..ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งถือว่าเป็นตัวละครหลักหรือจำเลยที่ 1 ที่จะต้องพิสูจน์ตนเองกับข้อกล่าวหาการทุจริตยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ฯลฯในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่กำลังถูกตรวจสอบในปัจจุบัน

เขาถูกมองว่า เป็นผู้ที่ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเป็นสถานที่สร้างฐานะและรายได้ให้ตนเองจนมีฐานะร่ำรวย ก่อนจะใช้เป็นบันไดไต่เต้าทางการเมือง จนได้เป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐในภาคอีสาน โดยมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับ ร..ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรกรและสหกรณ์ฯ แกนนำพลังประชารัฐ ภาคเหนือ 

ตลอดจนบิ๊กทหารที่มีบทบาทสำคัญในการค้ำบังลังก์ของรัฐบาลชุดนี้ จึงเป็นประเด็นที่ทำให้ได้รับการจับตามองอย่างยิ่งว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าจะแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นประเทศไทยให้จงได้ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ ? โปรดติดตามต่อไป

                             ……………………

แสดงความคิดเห็น