มข.ยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมแชมปฯโลก 2 ปี ซ้อน

มข. คว้า อันดับ 1 ในไทย มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม 2 ปีซ้อน จาก การจัดอันดับ  THE Impact Ranking 2020

รายงานข่าวแจ้งว่า The Times Higher Education  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  จากประเทศอังกฤษ  ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  THE Impact Ranking 2020  หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคม และชุมชน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามาถทำได้คะแนน 75.4 – 83.3 คะแนน ซึ่ง 3 อันดับแรกที่สามารถทำได้คะแนนสูงสุดคือ SDG 3 good health and wellbeing การส่งเสริมสุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม  78.3 คะแนน  SDG 4 quality educationการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ 71.4 คะแนน และ SDG 8 decent work and economic growth การพัฒนางาน บุคลากร และนักศึกษาการจ้างงานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศษฐกิจ 65.0 คะแนนตามลำดับ ซึ่งทั้ง 3 เกณฑ์นี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับ 1 ใน 100 อันดับแรกของโลก ส่วน SDG 17 ด้านความร่วมมือกับภาคเอกชน กลุ่มไม่แสวงหากำไร ได้อันดับ 101-200 ของโลก และคะแนนรวมอยู่ที่อันดับ 101-200 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดอันดับครั้งนี้ว่า ในปี  2562 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย โดย “THE” หรือ Times Higher Education  และ ปีนี้ยังสามารถครองอันดับ 1 ได้เป็น ปีที่ 2 ย่อมแสดงว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจุดยืนชัดเจนในการอุทิศเพื่อสังคม และมีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างแท้จริง

“Impact Ranking ไม่ได้พิจารณาเฉพาะว่ามหาวิทยาลัยมีผลงานอะไร   แต่พิจารณาว่าผลงานที่ไปสู่ชุมชน มีผลกระทบอย่างจริงจังจึงจะได้อันดับที่ดี  ตลอดหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินกิจกรรมเชิงพัฒนาชุมชนเป็นจำนวนมาก  ไม่ว่าจะเป็น  เรื่องของโครงการแก้จน ที่เราทำได้ค่อนข้างจะโดดเด่น  โครงการที่ลงชุมชน โครงการโรคไตในภาคอีสาน  ซึ่งโครงการเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้ครองอันดับ 1 เพราะฉะนั้นผลงานต่างๆจะปรากฏในเว็บไซต์ สื่อ รายงาน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นสิ่งสนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลงาน ที่โดดเด่น”

“ปี 2562 ที่ผ่านมาคะแนนอยู่ที่  64.6 – 75.6 คะแนน  และปี 2563 นี้ คะแนนขยับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 10 คะแนนแต่ว่าอันดับยังอยู่ใกล้เคียงเดิม โดยเป็นอันดับที่ 100-200 ของโลก  เพราะว่าปีนี้มีจำนวนสถาบันการศึกษาที่ส่งข้อมูลเข้ามาแข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าปีที่แล้วจำนวนมาก  แต่เราก็สามารถทำคะแนนได้ดีขึ้นมากเช่นเดียวกันถ้าเทียบแล้วทั้งทางด้านการแพทย์ หรือ SDG 3 good health and wellbeing เพิ่มขึ้นมา 10 กว่าคะแนน SDG 4 quality education เพิ่มขึ้นมา 9.3 คะแนน การจัดอันดับนี้จะไม่ได้ดูความทันสมัยในด้านของวิทยาการทางด้านการแพทย์ แต่เป็นการนำวิทยาการลงไปดูแลชุมชนเป็นหลักและ ที่เราได้คะแนนในระดับสูงอีกก็คือเรื่อง quality education SDG ด้านที่ 4 โดยในด้านนี้เราได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย  เนื่องจาก เรามีการพัฒนาการเรียนการสอน การลงชุมชน และ การพัฒนาเด็กในภาคอีสานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีด้านใหม่ที่เราส่งไป คือ SDG 8 หรือ decent work and economic growth เป็นเรื่องของการพัฒนางาน บุคลากร และนักศึกษาและ SDG 17 partnership for the goalsที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ชุมชน และ ภาคธุรกิจ ในด้านนี้เพิ่มขึ้นมากว่า 20 คะแนน  จึงทำให้คะแนนในภาพรวมเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะ” ผศ.นพ.ธรากล่าว

ทั้งนี้ 5 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล University Impact Rankings 2020 ประกอบด้วย อันดับ 1  University of Auckland นิวซีแลนด์ อันดับ 2University of Sydney ออสเตรเลียอันดับ 3Western Sydney Universityออสเตรเลียอันดับ 4La Trobe Universityออสเตรเลียอันดับ 5Arizona State University (Tempe) สหรัฐอเมริกา

ซึ่งมหาวิทยาลัยในไทย 5 อันดับที่ได้รับการจัดอันดับ University Impact Rankings 2020 ประกอบด้วย อันดับ 101 – 200  ครองร่วม 3 มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอันดับ 201 – 300  มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 301 – 400  ครองร่วม 4 มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อันดับ 401 – 600  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะเป็นรางวัลที่ไม่เหมือนกับรางวัลอื่น เนื่องจากเป็นการจัดอันดับให้กับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลงาน พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่โดดเด่น และถ่ายทอดลงไปสู่ชุมชน ช่วยพัฒนาชุมชน  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่นในด้านของการนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมานำไปช่วยชุมชนอย่างแท้จริง เป็นไปตามหลักการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน ฉะนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อน  ย่อมเป็นการตอกย้ำว่าเราเป็นอันดับ 1 ของประเทศในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน จึงขอให้บุคลากรทุกท่านภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างผลงานในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อชุมชนอันดับหนึ่งของประเทศไทยตลอดไป”

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

แสดงความคิดเห็น