นายกฯธีระศักดิ์ชี้วิกฤตโควิด-19เมืองเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

นายกฯธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นชี้วิกฤตโควิด-19 ระบาดเมืองเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เผยมาตรการป้องกัน/เยียวยา รับมือโควิด-19ยืนหยัดให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเต็มที่ 

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์สดทางเพจอีสานบิซ : ESANBIZ ผ่านระบบ ZOOM เกี่ยวกับประเด็น “มาตรการป้องกัน/เยียวยา สถานการณ์โควิด-19” โดยมี นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสานบิซ จำกัด เป็นผู้สัมภาษณ์
ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า ที่ผ่านมานั้น เทศบาลนครขอนแกน ได้กำหนดมาตรการเพื่อดูแลประชาชนตั้งแต่ต้นและอย่างทั่วถึง ดังนี้
1.การลงพื้นที่ตลาดต่างๆในเขตเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ การเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing หรือ การจัดระเบียบพื้นที่การจำหน่ายสินค้า เป็นต้น
2.การดูแลประชาชนในชุมชน โดยประธานชุมชน ,คณะกรรมการชุมชน , สมาชิก อสม. ประจำชุมชน เข้าไปให้ความรู้ แนะนำ ให้ได้รับความเข้าใจสูงสุด และการประกาศตามหอกระจายข่าว , รถแห่ , ใบปลิว ตลอดจนการสนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
3.การลงพื้นที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประจำทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยทำการเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่พักผู้โดยสารประจำทาง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ สะพานลอย รวมทั้งป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย อาทิ มณฑลทหารบกที่ 23 , กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น
4.การทำหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อแจกให้กับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50,000 หลังคาเรือน (หลังคาเรือนละ 2 ชิ้น) โดยที่เทศบาลนครขอนแก่น และผู้มีจิตอาสากำลังดำเนินการทำหน้ากากอนามัย (ผ้า) อย่างเร่งด่วน และเริ่มแจกจ่ายโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า จะสามารถส่งให้กับประชาชนให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤษภาคม 2563
5.การประกาศงดให้บริการในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆที่เทศบาลนครขอนแก่นรับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง คือ บึงแก่นนคร สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง สวนประตูเมือง สวนรัชดานุสรณ์ บึงหนองใหญ่ บึงหนองแวง บึงหนองบอน ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
6.การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย และผู้มีจิตศรัทธา จัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤต ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
7.กิจกรรม “ปันรัก ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยเป็นการมอบข้าวสารให้แก่พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (เป็นผู้ที่เดือดร้อนและอยู่ในบัญชีโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จำนวนทั้งหมด 1,000 ราย)
8.การทำงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นในการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีความยุติธรรม


นอกจากนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น วิถีชีวิตในการดำรงชีพ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม รูปแบบการเลือกซื้ออาหารซื้อสินค้า หรือแม้กระทั่งอาชีพของคนเราจะเปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการนำเอาเทคโนโลยี IOT มาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดได้เล็งเห็นว่า การที่เมืองขอนแก่นได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมือง Smart City นั้น เป็นนโยบายการพัฒนาเมืองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในเรื่องเทคโนโลยี เพราะ Smart City เป็นนำเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเมืองขอนแก่นมีจุดแข็งในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น Mice City การประชุมสัมมนา และการเป็น Medical Hub (ที่มีความพร้อมของเครือข่ายทางด้านสาธารณสุข มีการทำงานที่เข้มแข็งเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการควบคุม ป้องกัน และรักษา) หรือ แม้กระทั่งการพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตรต่างๆ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น