หายใจไว้..ยาวๆ แรงงานจังหวัดขอนแก่น เผยมติ ครม. คาดผู้ประกันตนได้รับเงินเยียวยาก้อนแรก 27 เม.ย.นี้

  • แรงงานจังหวัดขอนแก่น เผยกระทรวงแรงงานมีมติขยายเวลาจ่ายเงินสมทบ 3 เดือน พร้อมปล่อยสินเชื่อพิเศษเพื่อส่งเสิรมการจ้างงาน คาดผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับเงินเยียวยาก้อนแรก 27 เม.ย. นี้

นางอรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยกับ “อีสานบิซ” ว่า กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ระบบประกันสังคม โดยการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบให้นายจ้างจ่ายอัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค.63) ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค.63) ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค.63)

สำหรับมาตรขยายเวลาจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ให้จ่ายงวดเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน โดยค่าจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563 ค่าจ้าง เดือน เมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563 ค่าจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

นางอรวรรณ กล่าวอีกว่า ในกรณีว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยสาเหตุนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะสามารถรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว รับเงินว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน และยังได้มีมติเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ดังนี้ ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี) ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)

“ดิฉันขอร้องให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนและทำธุรกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานกันสังคมที่ชื่อ https://www.sso.go.th เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้างสังคมเว้นระยะห่าง หากมีข้อสงสัยอื่นๆทางสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น เรามีสายด่วน 1506 ได้รับตลอด 24 ชั่วโมง หรือแชทไลน์ ตอบคำถามให้พี่น้องประชาชน”

ด้านโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” ของสํานักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน มีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้สถานประกอบการดํารงอยู่ได้ รวมทั้งสามารถรักษาการจ้างงานในสายการผลิตและจําหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจปี 63 จะส่งผลให้แรงงานในสถานประกอบการยังคงมีงานทําและอยู่ในระบบประกันสังคมได้ต่อไป โดยสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมสามารถขอรับบริการ “สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท มี 2 ทางเลือก คือ

  1. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Series 1 เงินกู้ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  2. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Series 2 เงินกู้ระยะเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 3% ต่อปี ปีที่ 4-7 อยู่ที่ Prime Rate -1.25% ต่อปี หรือประมาณ 4.5% ต่อปี (Prime Rate ณ 14 เมษายน 2563 เท่ากับ 5.75%)

ทั้งนี้ สามารถใช้หนังสือค้ำประกันของบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมได้ ติดต่อขอรับบริการได้ที่ EXIM BANK ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม 2563

นางอรวรรณ กล่าวอีกว่า สถิติว่างงานของจังหวัดขอนแก่นจากการสำรวจข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. – เม.ย. 63 พบว่ามี ผู้ว่างงานจำนวน 6,840 คน และสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 528 แห่ง โดยมีการลงทะเบียนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม จ.ขอนแก่น ประมาณ 3,200 คน ทั้งนี้นายแจ้งต้องรับรองกรณีว่างงานถึงจะได้รับเงินชดเชย คาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับเงินก้อนแรกในวันที่ 27 เม.ย.  63 อย่างไรก็ตามต้องประเมินความพร้อมของระบบที่จะสามารถเตรียมการรองรับการโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอย่างไร

“คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ขอให้ทุกคนมีกำลังใจสู้ๆ อย่าพึงท้อถอย ภาครัฐได้พยายามเตรียมการเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อน” นางอรวรรณกล่าวให้กำลังใจแรงงาน

แสดงความคิดเห็น