ผู้ว่าฯขก.นำร่องใช้บ้านพักปลูกผักกินเอง ทางรอดยามวิกฤต

จังหวัดขอนแก่น Kick Off โครงการขอนแก่นมีรัก ปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านผู้ว่าฯประเดิมนำร่องใช้พื้นที่บ้านพัก ปลูกผักกินเอง 

ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Quick Win แผนปฏิบัติการ Kick Off 9 สายพันธุ์ 90 วัน ก้าวพร้อมกัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการขอนแก่นมีรัก ปลูกผักสวนครัว เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับวาระของจังหวัดขอนแก่น คือ การจัดสร้างธนาคารอาหาร( Food Bank) โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับปัจจุบัน มีประชาชนในพื้นที่ที่ไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด และถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ขาดรายได้ และได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเตรียมพร้อมในเรื่องอาหารจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ จังหวัดขอนแก่น จึงสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โดยเริ่มต้นที่ผู้นำ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมพื้นที่ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารในการช่วยเหลือแบ่งปัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวขอนแก่นและส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก และภายในประเทศที่มีการชะลอตัว กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตนี้ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะแผนการสร้างธนาคารอาหาร ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน เช่น พืชผัก สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และผลไม้ ซึ่งต้องเริ่มจาก “ผู้นำ” ที่ต้องทำเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน

 ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น