ขอนแก่นใช้มาตรการคลายล็อกยึดกับศบค.เริ่ม 3พ.ค.นี้

วันนี้ (2 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ที่ประชุมได้ร่วมเสนอความเห็นและลงมติในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.ให้ยึดถือข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 และ 6 ว่าด้วยรายละเอียดการปฏิบัติ และการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข ประกอบด้วย กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพ มาตรการบังคับใช้และการผ่อนปรนทุกรายการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 พ.ค.63 2. ให้สถานประกอบการตามข้อกำหนด ฉบับที่ 5 และ 6 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม หากมีผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ผู้ประกอบการสามารถปฏิเสธการให้บริการได้ทันที ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทางจังหวัดอาจพิจารณาปิดกิจการเฉพาะราย  3. ขอให้สถานประกอบการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ ทั้งชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการ

ทั้งนี้หากกรณีมีโรคโควิด-19 เกิดขึ้น ทีมสอบสวนโรคจะได้สามารถติดตามผู้ใกล้ชิดหรือผู้เกี่ยวข้องมารับการดูแลได้ทันท่วงที โดยการบันทึกข้อมูลสามารถใช้แอพพลิเคชั่น “Khonkaen Stop COVID” ซึ่งพัฒนาโดยหอการค้า จ.ขอนแก่น โดยขอให้สถานประกอบการเข้าไปประเมินตนเอง เมื่อผ่านแล้วก็จะได้รับการบันทึกอยู่ในระบบ ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาค้นหาร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์สุขอนามัยและเข้ามาใช้บริการได้ นอกจากนั้น ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวถึงประเด็นที่ประชาชนมีการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ว่า ทางจังหวัดได้มีหนังสือสั่งการทุกอำเภอว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเรา ขอให้ใช้มาตรการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามที่เคยปฎิบัติมาตั้งแต่ช่วงแรก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เครื่องบิน หรือ รถสาธารณะ

แสดงความคิดเห็น