อีสานพร้อมบิน กรมท่าอากาศยานเปิดให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ

กรมท่าอากาศยานพร้อมให้บริการผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สายการบินได้เริ่มให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทาง จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และเวียตเจ็ท โดยให้บริการ ณ ท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด พิษณุโลก บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ซึ่ง ทย. พร้อมให้บริการผู้โดยสารตามแนวทางปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารเส้นทางบินในประเทศในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่กำหนดให้ผู้ดำเนินการสนามบิน ดำเนินการดังนี้
.
1. คัดกรองบุคคลที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน ต้องใส่หน้ากากอนามัยและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากไม่ปฏิบัติตาม หรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส ท่าอากาศยานและสายการบินจะปฏิเสธการให้บริการและเดินทางโดยเครื่องบิน
2. ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อาทิ จุดรอรับกระเป๋าสัมภาระจุดตรวจบัตรโดยสาร (Check-in counter) ที่นั่งรอก่อนการเดินทาง โดยจัดให้มีระะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
.
นอกจากนี้ ทย. ได้เตรียมความพร้อมให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากที่ กพท. ได้ออกประกาศ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้โดยสารและสอดคล้องกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้
.
1. ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8-คค) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง
2. ติดแผ่นใสกั้นบริเวณเคาน์เตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน สายการบินกับผู้โดยสาร เพื่อเว้นระยะห่าง
3. จัดเจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face shield) เพื่อเลี่ยงการสัมผัสกับผู้โดยสาร
5. ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ
6. อนุญาตให้จำหน่ายอาหารภายในท่าอากาศยาน แต่ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานภายในร้าน และกำหนดจุดยืนรอรับอาหารให้มีระยะห่างตามที่กำหนด
7.จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ที่พักผู้โดยสาร ราวบันได ลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์สำหรับให้บริการ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ทุกชั่วโมง หรือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบิน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่พักผู้โดยสารทุกสัปดาห์
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ จอประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ทราบ
9. จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำให้กับผู้โดยสารประจำทุกจุดสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางในเส้นทางต่าง ๆ ขอให้สอบถามข้อมูลการเดินทางโดยตรงกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้ง
.
ทั้งนี้ ทย. มีความพร้อมให้บริการผู้โดยสารและสายการบิน ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ควบคู่กับมาตรฐานการบิน
ที่มา แฟนเพจกรมท่าอากาศยาน (ทย.)
แสดงความคิดเห็น