‘มมส’ ติดโผมหา’ลัยชั้นนำของโลก ปี 2020 ไต่อันดับที่ 766 ขยับขึ้น TOP 10 ในไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส เปิดเผยว่า  ในปี ค.ศ. 2020  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ TOP 10 ของประเทศไทย และอันดับที่ 766 ของโลก ซึ่งมีอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ.2018 อยู่ในอันดับที่ 779 ของโลก)

การจัดอันดับมีตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้มีส่วนสำคัญในผลแห่งความสำเร็จที่ปรากฏใน Ranking นี้

สำหรับ Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดยRUR Rankings Agency ได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) โดยบริษัท Clarivate Analytics ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับที่เว็บไซต์ http://roundranking.com/ สำหรับผลการจัดอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ Harvard University และ อันดับที่ 1  ของประเทศไทย อันดับที่  339  ของโลก  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหิดล

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020  โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ที่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

แสดงความคิดเห็น