ผู้ว่าขอนแก่นสั่งปลดล็อกธุรกิจโรงแรม-ห้องประชุม ประกอบกิจการได้ตามปกติ

ผู้ว่าขอนแก่นสั่งปลดล็อกธุรกิจโรงแรม-ห้องประชุม ประกอบกิจการได้ตามปกติ พร้อมเน้นย้ำ ให้กิจการ ห้างร้าน ที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมส่งทีมตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมโควิด-19

นายสมศักดิ์ จังตระกุล   ประธานคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ  ฉบับที่ 14  เรื่อง ผ่อนปรนมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้ ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4) สั่งปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรมแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันไปแล้วนั้น เพื่อลด ผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับฝ่ายสาธารณสุขรายงานเสนอว่า ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเวลาเกินกว่า 24 วัน จึงเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคและคําแนะนําของทางราชการต่อไปโดยเคร่งครัด

อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อ ๔ วรรคสอง ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงออก คําสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ให้โรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๗ ทุกประเภทที่สั่งให้ปิดไปก่อนหน้านี้ เปิดดําเนินการประกอบกิจการได้ตามปกติ

ข้อ ๒. สําหรับห้องประชุมในโรงแรมตามข้อ ๑. ให้เปิดดําเนินการได้เฉพาะกรณีจํากัดจํานวนผู้เข้า ร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุม การอบรม การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม มาจากหน่วยงานเดียวกันเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบแหล่งที่มาตามข้อ ๓ (๓) 2. ของข้อกําหนด ออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนปรนมาตรการให้หลายกิจการสามารถดำเนินการได้ในระยะที่ 2 นั้น จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผ่อนปรนในระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 10 และ 14 พฤษภาคม เป็นการล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยและกิจการต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วกว่า 90% และให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ส่งทีมออกไปให้คำแนะนำ กิจกรรมต่างๆ โดยใช้ผลจากการประเมินในระยะที่ 1 เป็นเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินการในระยะที่ 2 โดยจังหวัดขอนแก่นได้ให้หน่วยงานวิชาการ โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงาน ในการประเมินผลการดำเนินการ ในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยวิชาการที่มีความเป็นกลาง เพื่อจะได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง นำมาใช้ในการปรับปรุง ระบบการบริการประชาชน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการที่จังหวัดขอนแก่น เป็น MICE City เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการของภูมิภาค ได้มีประกาศให้โรงแรมปิดให้บริการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการผ่อนปรนในระยะที่ 2 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น มีมติให้โรงแรมทุกแห่ง สามารถเปิดให้บริการได้ โดยสามารถให้บริการห้องประชุม สัมมนาได้ครั้งละไม่เกิน 50 คน และสูงสุดไม่เกิน 200 คน และต้องยื่นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อนำเสนอหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และขอให้หน่วยบริการประชาชนทุกแห่ง สถานประกอบกิจการ ห้างร้าน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ก่อให้เกิดรายได้ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ให้สามารถหมุนเวียนต่อไปได้ และขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยในหลักปฏิบัติ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น