ทน.ขก.เตรียมเปิดสอนออนไลน์หากโควิด-19คลี่คลายให้เรียนปกติเน้นมาตรการSocial Distancing

ทน.ขอนแก่น ประชุมเตรียมพร้อมการจัดการศึกษาก่อนเปิดเรียน 1 ก.ค. 63 วาง2แนวทาง เปิดสอนออนไลน์ สำรวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครองและ ครู สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล หากโควิด-19คลี่คลายให้เรียนปกติ เน้นมาตรการSocial Distancing

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานการศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอนต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามความพร้อมศูนย์โรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมถึงการพัฒนานักเรียนและครูให้พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนอีกด้วย ให้เตรียมแผนรองรับกรณีมีเด็กนัดเรียนติดโควิด ต้องมีแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นขั้นตอนนครขอนแก่นตามมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ

โดยสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ได้มีการเตรียมความพร้อม 2 แบบคือ
– สถานการณ์ที่ 1 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) คลี่คลายลง จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะ ห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้มีแผนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การจัดเวลาเรียน การจัดห้องเรียน การจัดแถวคอย การดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อ
– สถานการณ์ที่ 2 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID -19) ไม่คลี่คลายลง ให้สอนออนแอร์ / ออนแอร์และออนไลน์ /ออนไลน์ /ที่โรงเรียนเฉพาะที่ไม่พร้อม (กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น)

สำหรับแนวทางการเตรียมการของเทศบาลนครขอนแก่นและสถานศึกษาในสังกัด ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังนี้
1.สำรวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครองและ ครู สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ โดยนักเรียน ผู้ปกครองและครูจะต้องมีความพร้อมทั้งหมด ในกรณีจำเป็นสถานศึกษาอาจสนับสนุนอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในลักษณะของการให้ยืมเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะต้องกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและช่วงวัยของนักเรียน
3.สถานศึกษาและครูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม และจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลหลายรูปแบบประกอบกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยสามารถศึกษาตารางออกอากาศล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th หรือ www.dltv.ac.th เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, YouTube ฯลฯ
4.การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา โดยเริ่มในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานี้
5.ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนทางไกลให้แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบพร้อมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครองประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยสถานศึกษาคอยสนับสนุน เช่น การเรียนการสอนตามตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th หรือจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โดยในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในช่วงเวลาที่เปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ได้ประสานกับผู้ปกครองในการใช้งานแอปพลิเคชั่น KhonLook (คุณลูก) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนทางวิชาการ มาใช้ในการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ ติดตามการเจริญเติบโต และสุขภาพของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

และในส่วนของการบริหารจัดการนมโรงเรียนและอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทุกสังกัด ได้มีการเตรียมการแนวทางที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารจากนม และอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

 

แสดงความคิดเห็น