นายกฯทน.ขอนแก่นตั้งการ์ดสู้‘ไข้เลือดออก’ล่าสุดป่วยแล้ว60ราย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นลุยรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงเขตเทศบาลหลังพบมีการระบาดหนักล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว60ราย 

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศาลาชุมชนสามเหลี่ยม 2 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจกับพี่น้อง อสม. และคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (ซึ่งในปีนี้พื้นที่บริเวณชุมชนสามเหลี่ยม 2 เป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีจำนวนที่สูงถึง 16 รายแล้วในขณะนี้)

ต่อจากนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน อสม. และคณะกรรมการชุมชน ได้ร่วมออกเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การแจกทรายอะเบท-โลชั่นทากันยุง ตลอดจนการฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่ชุมชนสามเหลี่ยมอีกด้วย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า จากสถิติจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 ดังนี้-ปี 2558 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 334 ราย-ปี 2559 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 79 ราย-ปี 2560 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 48 ราย-ปี 2561 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 55 ราย-ปี 2562 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 180 ราย

โดยในปี 2563 นี้ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 60 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) ซึ่งจากสถิติ 5 ปีย้อนหลังนั้นในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี จะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ผ่านมานั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์รวมพลังกำจัดลูกน้ำยุงลาย ,การอบรม อสม. และให้ดำเนินการสำรวจ ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ,กิจกรรมรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากยุงลาย ในวัด ชุมชน โรงเรียน ,การอบรมอาสาสมัครพ่นสารเคมี ,การจัดทำโครงการ 3 เก็บ + 5 ส. ป้องกัน 3 โรคจากยุงลาย เป็นต้น

เทศบาลนครขอนแก่น ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านในการให้ความร่วมมือกับ อสม. คณะกรรมการชุมชน หรือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการเข้าไปสำรวจข้อมูล การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในบริเวณบ้าน เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ แก้วน้ำบูชาพระ กระถางต้นไม้ ต้นสัปปะรดสี ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว เป็นต้น รวมไปถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนต้องตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวด้วย

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งข้อมูลได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-424550 ในวัน เวลา ราชการ หรือ อสม. ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนใกล้บ้านของท่าน

แสดงความคิดเห็น