นายกฯทน.ขก.เร่งเยียวยาผู้เช่าอาคารพาณิชย์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พิจารณามาตรการเยียวยาผู้เช่าอาคารพาณิชย์ ลดผลกระทบโควิด-19 

วันที่ 1 มิถุนายน . 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีฯ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  เกี่ยวกับประเด็นการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา (โต้รุ่งร่วมจิตร) โดยมีนางผกาสร ไขกัณหา หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเขื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้เตรียมมาตราการเยียวยาผู้เช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา (โต้รุ่งร่วมจิตร) ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้น โดยการจัดประโยชน์ค่าเช่าดังกล่าวจะต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยเทียบเคียงหลักเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ อาคารที่เช่ามีอายุกว่า 51 ปี ซึ่งในการต่อสัญญาเช่าแต่ละครั้งจะต้องให้สำนักการช่างตรวจสอบโครงสร้าง ความมั่นคง แข็งแรง สำหรับในปีนี้ผลการสำรวจและตรวจสอบ ปรากฏว่า อาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากผู้เช่าจะขอเวลามากกว่านั้นจะเกิดความเสี่ยง และความปลอดภัย มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ดังนั้น คณะกรรมการการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นได้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นถึงหลักการที่จะใช้พิจารณาอนุมัติระยะเวลา 2 ปีก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบอาคารอีกครั้งว่าเห็นควรที่จะรื้อเพื่อสร้างใหม่ ส่วนเรื่องค่าเช่า-ค่าธรรมเนียม จะมีคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งทุกครั้งการต่อสัญญาจะขึ้นค่าเช่าโดยปกติ จากระเบียบของกรมธนารักษ์นั้น การต่อสัญญาทุกครั้งจะปรับขึ้น 10 % ต่อสัญญาใหม่ ค่าธรรมเนียม ปรับขึ้น 4 % แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะขอลด หรือขอผ่อนผัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 สามารถที่จะยื่นความจำนงได้ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครขอนแก่นในการพิจารณาต่อไป

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายผลประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-224029 ในวัน เวลา ราชการ

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น