ผู้ว่าฯขก.ชื่นชม อ.แวงใหญ่ การ์ดไม่ตกปลอดโควิด-19ทั้งอำเภอ

ผู้ว่าฯขอนแก่น ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตามโครงการ’หมู่บ้าน ชุมชน อยู่รอดปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างยั่งยืง’ อำเภอแวงใหญ่ ชื่นชม!ทั้งอำเภอการ์ดไม่ตกเอาชนะโควิด-19

วันที่ 1 มิ.ย. 63) ที่บ้านโนนโพธิ์หมู่ 11 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่รอด ปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด อำเภอบางใหญ่ ได้จัดทำโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่รอด ปลอดเชื้อโควิด- 19 อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดไว้ทำการประชาคมหมู่บ้าน มีมติเห็นชอบร่วมกัน คือ หมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 11 ตำบลใหม่นาเพียง เข้าร่วมโครงการ โดยมีประชากรตามทะเบียนบ้าน จำนวน 161 คนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน 102 คน จำนวน 36 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 30 ครัวเรือน

 ซึ่งในการดำเนินโครงการหมู่บ้านชุมชนอยู่รอดปลอดเชื้อโควิด-19 อย่างยั่งยืน ได้ดำเนินการปิดหมู่บ้านมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดคัดกรองหน้าหมู่บ้าน,จัดทำห้องอาบน้ำสำหรับอาบน้ำผู้เข้าหมู่บ้าน จำนวน 1 จุด, ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับฉีดยานพาหนะ จำนวน 1 จุด, จัดทำป้อมยามหมู่บ้าน 1 จุด, ลานจำหน่ายสินค้า พ่อค้าเร่ 1 จุด, รองเท้ายาง สำหรับผู้เข้า-ออก หมู่บ้านจำนวน 18 ราย, เสื้อกันฝนและอื่นๆ สำหรับคัดกรองตามความเหมาะสม, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาทุกรายการที่จำเป็น โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยกองทุนคนแวงใหญ่ไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งจัดตั้งโดยพี่น้องอำเภอแวงใหญ่ สนับสนุนถุงยังชีพ สัปดาห์ละ 30 ชุด มอบให้ทุกครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน หน้ากากผ้า อาหารดำรงชีพ เครื่องดื่มตลอดโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักมอบให้กับทุกครัวเรือน เพื่อปลูกไว้บริโภคภายในครัวเรือน ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลใหม่นาเพียง รวม 45 คน เสียสละแรงกายในการอยู่เวรยามประจำจุดคัดกรองด้านนอก ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนอาหารดำรงชีพ เจลล้างมือและน้ำดื่ม ตลอดโครงการ รวมทั้งทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และขอให้ประชาชนทุกคนอย่าตั้งอยู่บนความประมาท ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด และภาครัฐจะดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและปลอดภัยจากโควิด-19

แสดงความคิดเห็น