โควิดดัน’ขยะพลาสติก’พุ่ง!! สิ่งแวดล้อมภาค10 เปิดตัว ‘เปลี่ยนขยะเป็นบุญ’ ดึงปชช.ร่วมแก้ไขขยะ ส่งคืนแบบใช้ครั้งเดียว

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563 “Time for Nature ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ’ ดึงประชาชนร่วมแก้ไขขยะพลาสติก ส่งคืนแบบใช้ครั้งเดียว ผ่านจุดรับคืน ตามสถานที่ต่างๆ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563ณ บริเวณลานสวนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10  จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยยึดหลักเว้นระยะห่าง สวมหน้าอนามัย/ผ้า

ตามรายงานกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดพบว่า พฤติกรรมของประชาชนที่จำเป็นต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ทำให้ปัญหาขยะพลาสติกจากกล่องอาหารเดลิเวอรี่เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึงร้อยละ ๑๕ ต่อวัน (จาก ๕,๕๐๐ ตัน/วัน เป็น ๖,๓๐๐ ตัน/วัน) ขณะที่เวลาปกติในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ ๒ ล้านตัน มีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่หรือ Recycle ประมาณ ๐.๕ ล้านตัน ส่วนที่เหลือ ๑.๕ ล้านตัน ไม่ถูก Recycle มีสาเหตุสำคัญมาจากขยะขาดการคัดแยกที่ต้นทาง ถือเป็นการเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในวิกฤต Covid-19 จะเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเดือดร้อนอย่างสาหัสให้พวกเรา แต่ถ้าไม่มีวิกฤตครั้งนี้ พวกเราอาจจะไม่ได้ยั้งคิดเลยว่าการใช้ชีวิตตามปกติที่ผ่านมานั้น คุกคามสิ่งแวดล้อมไปมากขนาดไหน จะเห็นได้ว่าแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือน ที่มนุษย์หยุดท่องเที่ยว สัตว์ป่าน้อยใหญ่และสัตว์ทะเล ที่หายหน้าไปนาน ต่างกลับมารวมฝูงหากินปรากฏตัวให้พวกเราเห็นอีกครั้ง เป็นภาพที่สวยงามพอให้ชื่นใจในท่ามกลางวิกฤตโลกครั้งนี้

ดังนั้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่รับผิดชอบร่วมน้ำชีตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับพื้นที่ ในการลงมือปฏิบัติในการคืนลมหายใจทำให้ธรรมชาติ ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ covid-19 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเมือง Smart City ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญ ในการดำเนินกิจกรรม หรือขับเคลื่อนงานต่างๆโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ หรือ Smart environment การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ การลดขยะพลาสติก การรักษา ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“ขอให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว เพราะจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่สีเขียวเหลือเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น เราต้องช่วยกันปลูกเพิ่มและฟื้นฟูกลับมา โดยในเขตเมือง ขอให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือหลังคา และต่อไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่กำลังพูดถึงกัน new normal วิถีชีวิตใหม่ ที่เรากำลังเผชิญ โดยเฉพาะการใช้พลาสติกจำนวนมากในช่วงโควิด ก่อให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มขึ้น ดังนั้น เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จึงขอให้พวกเราร่วมกันลดสิ่งที่ไม่จำเป็น ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะเน้นย้ำในเรื่องการใช้พลาสติก ซึ่งสามารถนำวนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกได้ และช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาติกลับสู่ความสมดุล และความสำเร็จในวันนี้จะสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของเราต่อไป”

นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “รวมใจ คนขอนแก่นหัวใจสีเขียว ” Go Green Together เปลี่ยนขยะเป็นบุญส่งพลาสติกกลับบ้าน ให้กับโครงการวน จำนวน 166 กิโลกรัม และบริจาคกล่องเครื่องดื่ม UHT ให้กับโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จำนวน 26.8 กิโลกรัม

เสวนาออนไลน์ “ถึงเวลา…คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” Time For Nature : find out what you can do และ (3) ไลฟ์สด Face Book สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 การจัดการขยะมูลฝอยในสถานการณ์โควิด-19 มีกลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 50 คน

พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ธนาคารอาหารและสวนสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แสดงความคิดเห็น