ผู้ว่าฯจันทบุรีออกประกาศความเท่าเทียมทางเพศฉบับแรกของประเทศ

อีสานต้องมาแล้วละ.. ผู้ว่าฯจันทบุรีออกประกาศความเท่าเทียมทางเพศฉบับประวัติศาสตร์แห่งแรกของประเทศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 5 มิ.ย. 63 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยประกาศฉบับดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเช่นเดียวกับบุคลอื่นสามารถใช้สิทธิเสรีภาพ จึงได้ออกประกาศให้ส่วนราชการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

 

  1. การแต่งกาย ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคลตามข้อบังคับของหน่วยงาน
  2. การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจำนวนบุคคล ข้อจำกัดของบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาวะของบุคคล
  3. การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน มีการระบุคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ไม่ระบุเพศโดยกำเนิด หรือเพศสภาพ/เพศสภาวะ
  4. การใช้ถ้อยคำ ภาษา และกิริยาท่าทาง และเอกสารต่างๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เหมาะสมในการใช้เรียกอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศสภาวะของบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคลากรทุกเพศ รวมถึงเป็นการแสดงถึงอคติทางเพศที่ไม่เคารพในสิทธิและเสรีของบุคคล
  5. การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน ส่งเสริมให้มีการสรรหาบุคคลทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสังคมไปสู่สังคมเสมอภาคอย่างแท้จริง
  6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในการทำงาน

 

 

ผู้ว่าจันทบุรีลงนามประกาศห้ามเลือกปฏิบัติทางเพศ บุคคลากรใส่ชุดตาม ...

 

แสดงความคิดเห็น