ศบค.เคาะแล้วคลายล็อกเฟส4ยกเลิกเคอร์ฟิว-นั่งดริงค์ในร้านได้มีผลบังคับใช้15 มิ.ย. นี้

ศบค.ไฟเขียวเฟส 4 ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว คอเหล้านั่งดื่มได้ ส่วนผับบาร์-อาบอบนวดรอก่อน และยังห้ามเดินทางเข้าประเทศทางบก ทางน้ำและอากาศ เริ่มมีผลบังคับใช้ 15 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และอากาศ พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่เสนอให้มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ สำหรับการเรียนการสอนอบรม สัมมนาในรูปแบบวิถีใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน ขณะเดียวกัน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจการและกิจกรรมที่ผ่อนคลายในระยะที่ 4 นี้ เห็นชอบให้ผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต โดยสามารถจัดการประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมรหสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่นๆ โดย ประชุม อบรม สัมมนา ต้องเว้นระยะพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ส่วนงานจัดเลี้ยง งานอีเวนต์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ต้องนั่งระยะห่างหรือยืน 1 เมตร สำหรับงานดนตรี คอนเสิร์ตจะต้องลดความหนาแน่น 5 ตารางเมตรต่อคน

สำหรับการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่มทั่วไป หรือสถานที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถทำได้ ยกเว้นในส่วนของสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ยังไม่อนุญาตเปิดดำเนินการ

ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ โดยเด็กเล็กแบ่งกลุ่มเป็น 2 ตารางเมตรต่อคน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มเล็ก เข้าชมเป็น รอบ

ขณะที่การถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ โดยการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการ นวดแผนไทย ทั้งนี้ เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว (ห้องรวม หรือบ่อออนเซ็นรวม ควบคุม จำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ 5 ตารางเมตรต่อคน แต่ยังไม่อนุญาตเปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

ส่วนการออกกาลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง จำกัดรวมกลุ่ม 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน โดยสวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม โดยสวนน้ำ 4 ตารางเมตรต่อคน

สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย เช่น ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน
และผู้จัดการแข่งขันต้องดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกาหนดด้วย/ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

อนุญาตการขนส่งสาธารณข้ามเขตพื้นที่จังหวัดรถโดยสารประจําทาง รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน ต้องจัดระยะผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จํากัดจํานวนไมเ่กินร้อยละ 70/รถโดยสารสาธารณะทางไกลจอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง – มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว

โดยเน้นย้ำมาตรการควบคุมสําหรับทุกกิจการ/กิจกรรม จะต้อง
– ความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน-หลังกิจกรรม
– กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
– ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติ
– ควบคุมการเข้าออก
– ลงทะเบียนด้วย Platform “ไทยชนะ” ทุกครั้ง
– จำนวนผู้ดูแลตามมาตรการป้องกันโรค ตามมาตรฐานที่กำหนด
– จุดล้างมือ ก่อนและหลังกิจกรรม บริการเพียงพอ

ส่วนแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศที่จัดการโควิด-19 ได้ดี ซึ่งไม่ถูกกักตัว หรือ Travel Bubble ได้ถูกหยิบหยกมาในที่ประชุม แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

แสดงความคิดเห็น