โปรดเกล้าฯ“หมอชาญชัย” เป็นอธิการบดีมข.หลังยื้อมานานกว่า1ปี

โปรดเกล้าแต่งตั้ง “น.พ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล” เป็นอธิการบดีมข.อย่างเป็นทางการแล้ว หลังนั่งรักษาการมากว่า 1 ปี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศ 18 มิ.ย. 63  โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ

รายงานข่าวแจ้งว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.58 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ก.พ. 58 นั้น เนื่องจากนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 ก.พ.62

และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 11/2561 (ลับ) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2561 ได้มีมติเห็นชอบเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย พ่นทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่โดยได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ถูกฟ้องคดีและกระบวนการสรรหาอธิการบดีไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาลัย วิจัยและนวัตกรรมจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย.2563  ผู้สนองพระบรมราชโองการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในขั้นตอนการหยั่งเสียงของประชากรมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธรานุวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์(ตำแหน่งขณะนั้น) รองลงมาได้แก่รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี (ตำแหน่งขณะนั้น) โดยนายชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้รับคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่ 4

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติเสนอชื่อบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาจำนวน 3 คน รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนา และรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล โดยตัดชื่อ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธรานุวัตร ซึ่งได้คะแนนนิยมสูงสุดออกไป หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาเลือก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และเสนอชื่อขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้า จึงทำให้ ศ.ดร.อภิรัฐ ได้ออกมาคัดค้านว่า การสรรหาอธิการบดีดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ เพราะเขาถูกตัดสิทธิออกไปจากกระบวนการทั้งที่ได้คะแนนนิยมสูงสุด จึงทำให้การเสนอชื่อเพื่อขอพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่เมื่อมีพระบรมราชโองการฯแต่งแต่งลงมาดังกล่าว ถือว่ากระบวนการดังกล่าวจึงถือว่ารศ.นพ.ชาญชัย ได้เป็นอธิการบดีอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากต้องเป็นรักษาการอธิการบดีมข.มานานกว่า 1 ปี นับแต่กระบวนการสรรหาศสิ้นสุดลงไป

 

แสดงความคิดเห็น