‘มหาเถรสมาคม’ไฟเขียวตำรวจจอพระ-เณร ขับรถจับได้ทันที

จากกรณีมติมหาเถรสมาคมมติที่ 183/2563 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชน กรณีพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำการรวบรวมข่าวจากสื่อสารมวลชน ที่เผยแพร่ ต่อสาธารณชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 21 เหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส รวม 13 ราย และบาดเจ็บ 13 ราย

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ เพื่อมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวายในที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ทราบ เพื่อแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองใกล้ชิดตามลำดับ สอดส่อง ดูแล กำชับให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณี

2. แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2563 ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจตรา การขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมา เมื่อตำรวจตรวจเพบพระภิกษุ สามเณร ขับรถยนต์และขี่จักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินคดี อย่างมากให้ทางเจ้าคณะปกครองทำการตักเตือนเท่านั้น

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวหลังมติมหาเถรสมาคมแจ้งตำรวจให้บังคับใช้กฎหมายแก่ภิกษุสงฆ์ที่ขับขี่รถผิดกฎหมายจราจรให้ดำเนินการเหมือนคนทั่วไป ว่า หากไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่ควรขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เพราะอาจส่งผลให้มีความผิดทางวินัย เข้าขั้นอาบัติปาราชิกได้

ที่มา https://thethaiger.com/thai/news-th/thailand-th/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99

แสดงความคิดเห็น