มทร.อีสานโพล ชี้วิถีปกติใหม่เริ่มชินใส่แมสก่อนออกจากบ้าน

มทร.อีสานโพลเผย New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนอีสาน 84.9% ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ขณะที่ 92.2% อยากรัฐบาลเร่งมาตรการผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 385 คน ในหัวข้อ “COVID-19 กับรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal)” ซึ่งผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 70.4% มีอายุ 21-30 ปี 44.1% ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานของรัฐ 36.5% และนักเรียน นักศึกษา 37.1% โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,001 บาท 40.2%

ะจากการสำรวจจากกลุ่มคนดังกล่าวพบว่ารูปแบบวิถีชีวิตใหม่จะต้องใส่แมสก่อนออกจากบ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.9 รองลงมาคือการคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวม รวมถึงมีการพกแอลกอฮอล์ส่วนตัว และใช้โซเชียลมีเดียติดต่อสื่อสารแทนการพบปะพูดคุย ตามลำดับ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่าผลของโรคระบาดนี้ทำให้ประชาชนมีแนวคิดแบบใหม่และมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น ใส่ใจในความปลอดภัย สุขภาพ ต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

ในส่วนมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ มาตรการผ่อนปรนในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การซื้อสินค้า บริการ ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องการให้ทางภาครัฐมีการตรวจสอบคัดกรองการใช้บริการในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า และในจุดต่าง ๆ ต่อไป รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเลี่ยงการกลับมาระบาดซ้ำอีกครั้งของโรคโควิด-19

แสดงความคิดเห็น