มทร.อีสาน งดรับน้อง-ประชุมเชียร์ เลี่ยงโควิด-19

มทร.อีสาน ออกประกาศคุมเข้มเปิดเทอมห้ามรับน้อง ประชุมเชียร์ หลีกเลี่ยงกิจกรรมร่วมกลุ่ม พร้อมกำชับมหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงการป้องกันและเฝ้าระวัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษาดังกล่าว อีกทั้งยังห่วงใยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มทร.อีสาน จึงมีประกาศเรื่องงดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมอบหมายให้คณบดี รองคณบดี หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพกำกับดูแลโดยเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น