มข.ผนึกภาคการศึกษาพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตร ‘โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี’นำร่อง อ.บ้านแฮด-บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น แห่งแรกของประเทศ

#แห่งแรกของประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตร’โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี’ ในอำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใช้ในโรงเรียนในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในมิติการสร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและเยาวชนในระดับองค์กร

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ กล่าวว่า “จังหวัดขอนแก่น เองได้สนองรับนโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเรื่อยมา โดยกำหนดให้อำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตามห่วงโซ่คุณค่า อย่างบูรณาการ โดยให้ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากประชาชนในพื้นที่ และมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน้าที่หน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัยในสถานศึกษาทุกแห่ง

จังหวัดขอนแก่น จึงมีความตั้งใจให้ความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในการที่จะร่วมกันสู้กับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากจังหวัดขอนแก่น และเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนขยายการนำหลักสูตรไปใช้ให้ในทุกโรงเรียน ทุกระดับ ทั่วประเทศไทยต่อไป”

ศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการให้ความร่วมมือว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและผู้นำของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีท่อน้ำดี ทั้งในประเทศไทยและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยแก่นดำเนินงานเพื่อการอุทิศให้แก่สังคม ดังที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอขอ โดยมีเป้าหมายให้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้ภายใน 10 ปี

ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮด และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีข้อตกลงระยะเวลา 3 ปี นับจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการนำหลักสูตรไปใช้ศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบหลักสูตร พัฒนาเทคโนโลยีฐานและเครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานการพัฒนาเนื้อหาและสารสนเทศ พัฒนาและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้ร่วมงานการพัฒนาความตระหนักรู้และการสร้างเครือข่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีสำหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีตั้งใจให้ความร่วมมือครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในระบบบริการสุขภาพต่อไป”

จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้ลงนามได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดแสดงเนื้อหาหลักสูตรโดยแบ่งเป็น 3 ระดับชั้นคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมจัดแสดงสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย

โดยหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ จะมีการจัดอบรมการนำหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สำหรับโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 81 โรงเรียน โดยมีครูเข้าอบรมประมาณ 200 คน เพื่อสร้างความตระหนักของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่บุคลากรทางการศึกษา ถ่ายทอดแนวทางการนำหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในมิติการ สร้างความรอบรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเด็กและเยาวชนทั้งในระดับองค์กรและระดับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในอนาคตจะขยายการดำเนินงานไปยังโรงเรียนเอกชนและสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ให้ครบ 100% รวมถึงขยายการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในโรงเรียนไปยังอำเภออื่นในจังหวัดขอนแก่นที่มีความพร้อมและมีอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับสูงต่อไป

แสดงความคิดเห็น