ทน.ขก.เตรียมปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานพระกนิษฐา สมเด็จพระเทพฯ

ทน.ขอนแก่น เตรียมปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานพระกนิษฐา สมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎราคม 2563 เวลา 10.00 น. 

25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน “การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานครู และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าร่วม “พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมี ดร. ศักดิ์พงศ์ หอมหวน ผู้จัดการโครงการพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ได้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวนประมาณ 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงปลูกพืชผักพระราชทาน และเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการเตรียมแปลง การบำรุงดิน และการจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชผักแต่ละชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้กำหนดจัด “งานพิธีปลูกเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (บริเวณด้านหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่)

สำหรับโครงการนี้ตั้งขึ้นมาจากการที่สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ พร้อมกันนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธ์พืช มีความทนทาน ต่อโรคและแมลง อีกทั้งได้ผลผลิตที่ดี โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน นำไปช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

แสดงความคิดเห็น