มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฐมนิเทศ โครงการ อว.จ้างงานระยะ 2

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเดินหน้าปฐมนิเทศอว.จ้างงาน’เหยื่อโควิด-19 เฟส 2ครอบคลุม4จว.อีสาน32อำเภอทั้งสิ้น345คน
30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ระยะ 2 ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องความเป็นมาและความคาดหวังของโครงการ อว. จ้างงานประชาชนฯ
หลังจากนั้นมี การบรรยายพิเศษเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนโดยอาจารย์ ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี การเสวนาหัวข้อ ราชมงคลขอนแก่นร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน โครงการจ้างงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVID -19 และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน วิทยาเขตขอนแก่นได้ดำเนินการพื้นที่จ้างงานจำนวน 39 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น 32 ตำบล จังหวัดมหาสารคาม 4 ตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ตำบลและจังหวัดหนองบัวลำภู 1 ตำบล รวมทั้งสิ้น 345
แสดงความคิดเห็น