ดันขอนแก่นจัดงานเทศกาลดนตรีและการประชุมนานาชาติด้านธุรกิจดนตรี

#ปีทองขอนแก่นเลาะเนาะ  นายกทน.ขอนแก่น ร่วมหารือ กับบริษัท ฟังใจ จำกัด ชุมชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับดนตรี และผู้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ต และ NYLON Thailand สื่อคอนเทนต์แฟชั่นและงานดนตรีออนไลน์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดันขอนแก่น เป็นเมือง Music city  จัด งานเทศกาลดนตรี และการประชุมระดับนานาชาติด้านธุรกิจดนตรี 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือกับ นายปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริษัท ฟังใจ จำกัด พร้อมด้วยนายพงศ์สิริ เหตระกูล ผู้บริหาร Nylon Thailand และคณะ เกี่ยวกับการร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดนตรี (Music Tourism) การท่องเที่ยวด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมทางดนตรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพว่า จังหวัดขอนแก่นสามารถจัดงานเทศกาลดนตรี และการประชุมระดับนานาชาติด้านธุรกิจดนตรีได้

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นเห็นว่า กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเทศบาลพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและผลักดันให้เกิดการจัดงานดังกล่าวขึ้น สำหรับความคืบหน้าเทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น