ชู 3 ปลูก 1 เฝ้าระวัง ต่อยอด’Khon Khaen Low Carbon City’

เทศบาลนครขอนแก่น พัฒนา ต่อยอด โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ‘Khon Khaen Low Carbon City’ ชู 3 ปลูก 1 เฝ้าระวัง เพิ่มปอดให้เมือง


วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน “โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (Khon Khaen Low Carbon City)” ครั้งที่ 1 /2563 พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายกวี ศิริชาติวาปี ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล, นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน , คณะทำงาน และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้คณะกรรมการกลับไปทบทวนการทำงานที่ผ่านมา อีกทั้งยังมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ เพื่อก่อเกิดการพัฒนา ต่อยอด ดังนี้ 1.การปลูกใหม่ หาพื้นที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.ปลูกเสริม เช่น บริเวณฟุตบาททางเท้าให้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วเมือง 3.ปลูกทดแทน ขุนพลสีเขียวออกสำรวจต้นไม้เดิมและปลูกทดแทนต้นที่เหี่ยวแห้งเฉาตาย 4. การเฝ้าระวัง ให้อาสาขุนพลตรวจตรามีเวรยามดูแลรักษาและสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้ปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่นั้นๆ

ทั้งนี้ การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สำนัก/กอง ยึดหลัก การเยียวยา ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสำนักการศึกษา(โรงเรียนเทศบาล 11โรงเรียน) ให้ปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักเรียนเพื่อส่งต่อ อีกประการสำคัญ ให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะติดตามความคืบหน้า และจะรายงานผลให้ทราบในครั้งต่อไป

แสดงความคิดเห็น