ราชภัฎโคราช” โชว์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้และที่นั่ง ได้รับจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมดอินโคราช! “ราชภัฎโคราช” โชว์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้และที่นั่ง ได้รับจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยเป็นผลงานจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้
.


ชิ้นที่ 1-2 ชื่อผลงาน “โต๊ะและเก้าอี้” สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์ปราณี เท่ากลาง และนางสาวสุภาภรณ์ พงศ์สุวรรณ, ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน “ที่นั่ง” สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย และ นางสาวกวีณา ศรีชู และชิ้นที่ 4 ชื่อผลงาน “ที่นั่ง” สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย และนางสาววันวิสา บอนขุนทด
.


ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แจ้งผลการจดทะเบียนและส่งหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1702005180, 1702005183-85 เลขที่สิทธิบัตร 73643, 73682-84 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ที่มา Korat Next Step

แสดงความคิดเห็น