มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมรับเปิดภาคการศึกษา 1/2563

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 1/2563 สำหรับวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด – 19 ด้านการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดภาคการศึกษา 1/2563 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ การณรงค์การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ การลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่ด้วยการสแกน QR CODE มีการรณรงค์ มาตรการป้องกัน ทุกพื้นที่และ

เน้นมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ในการรับบริการทุกจุด โดยได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แสดงความคิดเห็น