คณเกษตร มข.ทำรั้วคาวบอย1,245 เมตร เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยฯพร้อมฉลองครบรอบ 60 ปี มข.

คณะเกษตรฯ มข.ระดมปลูกกาลพฤกษ์ตลอดแนวถนนและรั้วคาวบอย ความยาว 1,245 เมตร หนุนยุทธศาสตร์ Best Place to Work และ Great Place to Liveของมหาวิทยาลัย คาดจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมฉลองครบรอบ 60 ปี มข.

. ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปลูกต้นกาลพฤกษ์จำนวน 190 ต้นอันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฟาร์ม แปลงฝึกงาน แปลงทดลอง รวมไปจนถึงการจัดทำแนวรั้วคาวบอย ความยาว 1,245 เมตรให้เกิดทัศนียภาพสวยงาม โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภรรยาที่มาร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ ในครั้งนี้ โดยในงานยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงานคณะวิชาต่างๆที่มาร่วมในกิจกรรม


 รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกชื่นชมในความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เชื่อมั่นว่าโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังเป็นการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สวยงามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้พบเห็น ให้สมกับที่ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 และขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ที่มีแนวนโยบายจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ โดยการจัดสรรพื้นที่เป็นแปลงสำหรับผลิตพืชอาหารสัตว์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในอนาคตต่อไป

 หลังจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมภรรยาได้ปลูกต้นกาลพฤกษ์จำนวน 1 ต้น ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงานคณะวิชา ได้ร่วมกันปลูกต้นกาลพฤกษ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ตลอดแนวรั้วจำนวน 190 ต้น


        รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมว่า คณะเกษตรศาสตร์ดูแลพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัย เราใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ผลิตเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยแล้วเรายังใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นแล้วเรายังต้องปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ตรงนี้ตามแนวนโยบาย Best Place to Work และ Great Place to Liveของมหาวิทยาลัย ที่อนาคตแนวรั้วคาวบอยความยาว 1,245 เมตรจะเป็นจุดสนใจแห่งใหม่ในมหาวิทยาลัยที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาชมความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกับเรียนรู้วิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 เมื่อถึงเวลานั้นเราจะมีแนวรั้วที่มีต้นกาลพฤกษ์ออกดอกสวยงามสำหรับผู้พบเห็น และยังเป็นที่ดึงดูดให้ศิษย์เก่าได้กลับมารำลึกความหลังกับต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย


 รศ.ดร.ดรุณี  กล่าวอีกว่า สำหรับศิษย์เก่าของคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ด้วยการระดมทุนเพื่อจัดซื้อกาลพฤกษ์ที่มีขนาดต้นใหญ่ และยังได้ทุนสนับสนุนจากศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร รวมจำนวน 529 ต้น การที่จัดซื้อกาลพฤกษ์ที่มีขนาดต้นใหญ่เพื่อให้เติบโตออกดอกได้สวยงามทันในปี 2567ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แสดงความคิดเห็น