อุดรฯรวมพลังดันตั้งม.อุดรธานีและถนนวงแหวนรอบ2 แก้รถติดหลังโดนดองมานาน

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี (วงแหวนรอบที่ 2) เพื่อการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม (ทางบกและทางอากาศ) ด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว และร่วมกันหารือแนวทางเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี ครั้งที่ 1 โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีมีถนนเชื่อมโยงโดยตรงกับจังหวัดรวมปริมาณการจราจรทั้งขาเข้า ขาออก เฉลี่ย 78,556 คันต่อวัน ปัจจุบันวงแหวนรอบที่ 1 จังหวัดมีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 62,296 คันต่อวัน จึงจำเป็นต้องเปิดเส้นทางใหม่เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดแนวเส้นทางวงแหวนรัศมีห่างจากศูนย์กลางของตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 10-15 กิโลเมตร โดยมีความยาวของวงแหวนรอบที่ 2 ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องจราจร งบประมาณศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ประมาณ 40 ล้านบาท งบประมาณก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาทไม่รวมค่าเวนคืนที่ดิน ทั้งนี้จังหวัดได้มีการนำเสนอและได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 3 ครั้ง แต่โครงการไม่มีความคืบหน้า จากการประชุมหารือที่ประชุมได้ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนของจังหวัดในการนำเสนอต่อรัฐบาลอีกครั้ง

 

ส่วนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ทั้งด้านสังคม ด้านการศึกษา การคมนาคม ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาครองรับ AEC แต่การพิจารณาคัดเลือกสถานที่สาธารณะประโยชน์ห้วยโคก-นายทา ตำบลบ้านขาว และพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าวยังไม่มีความเหมาะสม ดังนั้นคณะอนุกรรมการคู่ขนายจึงร่วมกันพิจารณาเห็นควรใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณตำบลหนองไฮ

ที่มา: เพจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี 

แสดงความคิดเห็น