เทศบาลนครขอนแก่นติด1ใน5 “รายการคนบันดาลไฟ”

‘Khon Kaen low carbon city’ติด1ใน5โครงการ ‘คนบันดาลไฟ’ กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รอลุ้น!!พิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป

วันที่ 16 ก.ค.63. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ทีมงานจาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดี คนค้นฅน ซึ่งได้จัดทำโครงการ “คนบันดาลไฟ” สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นเป็นหนึ่งใน5เมืองที่เข้าร่วมประกวดเป็นเมืองที่มีโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อนพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด (โซลาร์เซลล์) เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินรางวัลดังกล่าว

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบาย Low Carbon City เทศบาลนครขอนแก่นในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ เป็นนครสีเขียวและมลภาวะต่ำ (Low Carbon City) โดยมีแนวคิด “เราจะไม่ส่งโลกที่บอบช้ำให้กับคนรุ่นถัดไป” นำไปสู่โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ ขับเคลื่อนภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สังคมแห่งต้นไม้ “ปลูกต้นไม้ในหัวใจคน” 2.สังคมไร้มลพิษ (ขยะ น้ำเสีย อากาศ) 3.สังคมพิชิตพลังงาน (ลดการใช้ไฟฟ้า ประปา เชื้อเพลิง ใช้พลังงานทดแทน) 4.สังคมที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน(กินอยู่อย่างพอเพียง ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) 5.สังคมการสร้างคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว (“นักรบสิ่งแวดล้อม ” และ“การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม”)

นายกนครขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า แนวทางการขยายเมืองในอนาคตโดยนำพลังงานสะอาดจะต้องทำควบคู่ไปกับด้านการพัฒนา Khon Kean Smart City ซึ่งมี 6 ด้าน ได้แก่ Smart Mobility, Smart Living, Smart Citizen, Smart Economy, Smart Environment และ Smart Governance โดยการมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Environment เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ และโครงการโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น และ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก สำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘เมืองคาร์บอนต่ำ’ (Low Carbon City)

ซึ่งทางเทศบาลมีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 105,000 ตัน ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นสามารถดำเนินงาน 33,344 ตัน คิดเป็น 33.2 % ภายใต้กิจกรรม เช่น กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้(3Rs) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา จังหวัดขอนแก่น รวมถึงด้านการสร้างสังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดการพลังงานทดแทน การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สามารถที่ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของเทศบาลได้ และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุด ผลต่อภาคประชาชน แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ช่วยลดความร้อนหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟฟ้า ผลต่อองค์กร ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลต่อประเทศชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับประเทศไทย


อีกทั้ง ในอีก 4 ปีข้างหน้าเทศบาลนครขอนแก่นจะดำเนินการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ,การบำบัดน้ำเสียโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย , การสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะแห่งที่ 2 , ประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้แก้ปัญหาการจัดการขยะโดยให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศ โดยโรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 6 เมกะวัตต์ มีจุดเด่นที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีเตาเผาสามารถรองรับขยะที่มีความชื้นได้สูงถึง 80% เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ โยโรงไฟฟ้าให้เป็นระบบปิดที่ไม่สร้างมลภาวะทางกลิ่น ไม่มีฝุ่นละออง รวมทั้งยังมีระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะด้วยระบบ Reverse Osmosis ก่อนจะนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ปล่อยออกข้างนอก (Zero Discharge) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในละแวกใกล้เคียง โดยจากโรงไฟฟ้าขยะแห่งนี้เป็นต้นแบบโครงการในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแห่งที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับขยะจากพื้นที่รอบๆๆเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งยังมีโครงการศรีจันทร์ย่านสร้างสรรค์ เป็นโครงการพัฒนาอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยย่านถนนศรีจันทร์ ให้เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น