ผู้นำธุรกิจการค้า&ท่องเที่ยว ขก. เยือนอุดรฯร่วมแฟมทริปเยือนเสนอความร่วมมือพัฒนาเมือง

ผู้นำธุรกิจการค้า&ท่องเที่ยว ขก. เยือนอุดรฯร่วมแฟมทริปเยือนเสนอความร่วมมือพัฒนาเมือง เชื่อมเมืองสมาร์ทและเมืองมรดกโลก

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องมลฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี ผู้นำภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นจะเดินทางไปเจรจาแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาความร่วมมือกับผู้นำภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรม Fam Trip ภาคเอกชนจาก Smart City เมืองขอนแก่น เยือนเมืองมรดกโลกบ้านเชียงอุดรธานี Khon Kaen – Udon Thani Networking Trip” โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นความร่วมมือ ดังนี้

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เสนอความร่วมมือเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ความร่วมมือผู้ค้าระหว่าง 2 จังหวัด (Business Matching) และเรื่องแลกเปลี่ยนความร่วมมือนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Info Sharing) รวมถึงแผนการพัฒนาจังหวัดร่วมกันระหว่างจังหวัดอุดรฯและขอนแก่นต่อไป

นายธีระศักดิ์  สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมค้าจังหวัดขอนแก่น และนายปรีชา  พันธ์นิกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เสนอความร่วมมือเรื่องการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) และเรื่องเมืองนวัตกรรมระบบราง (Real Innovations Hub) ซึ่งเป็นประเด็นการหารือเพื่อเตรียมการรองรับรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย เชื่อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนและลาวที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 63 ที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี

นายสมหมาย  แก้ววิเศษ ผู้จัดการฝ่ายสมาร์ทซิตี้ เสนอความร่วมมือเรื่องสมาร์ทซิตี้ (Smart City) และ โครงการ Khon Kaen Smart Farming Platform เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่ความสมาร์ทร่วมกันและร่วมขยายผลสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart Farming Platform)

นายธนัท โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เสนอความร่วมมือเรื่องการเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่นให้เป็นเมืองฝาแฝด (Twin Province) และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเพื่อการเตรียมความพร้อมรับรถไฟความเร็วสูงที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนคต

ด้าน นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์  ศิริพาณิชย์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เสนอแนวทางพัฒนาความร่วมมือเรื่องรถโดยสารเชื่อมโยงสนามบินนานาชาติอุดรธานีและสนามบินขอนแก่น ทั้งรถเช่า รถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่ ที่มีมาตรฐานทั้งราคาและเวลาที่แน่นอน

พร้อมกับเสนอแนวทางการพัฒนาสินค้าภายใต้ Thailand Brand สู่ตลาดกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) เพื่อทำการค้าร่วมกัน โดยจะพัฒนาจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำตลาด OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือ เป็นฐานการผลิตให้กับบริษัทที่มีแนวทางการตลาดชื่อดังในโลก

สำหรับ นางสาวศิริวรรณ  สีหาราช ผู้อำนวยการ การทองเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น จะเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ด้านผู้ประกอบการนำเที่ยวเพื่อให้ขายแพ็กเกจพ่วงระหว่างอุดรธานีกับขอนแก่น และขยายความร่วมมือโปรโมทกลุ่มลูกค้าทัวร์รักสุขภาพ (health and wellness) จาก สปป.ลาว เดินทางเชื่อมโยงมายังขอนแก่น เพราะในอนาคตคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นศูนย์รวมทางการแพทย์ (Medical Hub) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

แสดงความคิดเห็น