คณะวิทย์ฯมข.ดัน‘นวัตกรรมดูแลผู้สูงวัย’พิชิตรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี’63

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เสนอโครงการ Long Term Care Digital Innovation นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.  2563 . ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางขอนแก่น นำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าโครงการ Long Term Care Digital Innovation นางสาวสมพร ชัยอยุทธ์  ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ดร.จักรสันต์ เลยหยุด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ได้ร่วมนำเสนอและแสดงผลงานโครงการ Long Term Care Digital Innovation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

โครงการ Long Term Care Digital Innovation ผลงานการวิจัยจากโครงการรูปแบบเทคโนโลยีฉลาดและระบบนิเวศชุมชนครบวงจร ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562   มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการสร้างระบบเทคโนโลยีฉลาด อาทิเช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ำตาล เครื่องวัดออกซิเจน และสายรัดข้อมืออัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของผู้สูงวัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการสุขภาพของผู้สูงวัย จำนวน 17,000 ราย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยนายปริวัฏฐ์ เหลืองสุวิมล บริษัทเจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำระบบ Medical Device IoT

แสดงความคิดเห็น