ศ.วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือผู้ประกอบการขายอาหารปลอดภัย

ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มข. ร่วมทน.ขอนแก่น จับมือผู้ประกอบการขายอาหารปลอดภัย

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ปลาร้า ปลาส้ม ปลอดภัยไร้พยาธิใบไม้ตับ” แก่ผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไป โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ นางสาวเกษรา สุภัทรพาหิรผล ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงาน และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และผู้อำนวยการโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดยกิจกรรมนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อบรรยาย หัวข้อ “ความเป็นมาของโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีอันเนื่องมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ”  โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยาย หัวข้อ “ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย”  โดย ผศ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปอย่างเต็มอิ่ม อีกทั้งในงานยังมีการสาธิตการทำเมนูอาหารอีสานปลอดภัยจากปลาร้าปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับ มีการจำหน่ายสินค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ปลาร้าปลอดภัย และมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิอีกด้วย โดยมีสมาชิกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดขอนแก่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

 

แสดงความคิดเห็น