เทศบาลฯปั้นไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น รุกเสริมท่องเที่ยวชุมชน

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดอบรม“มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น”เผยแพร่อัตลักษณ์ท่องเที่ยว หวังกระจายรายได้สู่ชุมชน

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดโพธิ์บ้านโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น” โดยมีนางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน , ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ เลขานุการเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน และคุณวนิดา อ่อนละมัย อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

สำหรับโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย เยาวชน และพี่น้องชุมชนโนนทัน 1-9 ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ของชุมชน และมีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประวัติชุมชน ,กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ,กลุ่มของดีชุมชน และกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและนักเรียนที่อยู่ในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตนเองผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งมุ่งหวังจะส่งเสริมให้เกิดแหล่งเศรษฐกิจขึ้นในชุมชนท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชน ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น