แชร์ลอตตารี่728ล้าน ศปค.สูงสุดพิพากษายืน ปลด‘สานิตย์ พลศรี’และพวกมิชอบ

าลปกครองสูงสุดฟันธงเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยมิชอบ ปลด ‘สานิตย์ พลศรี’และพวกพ้นคณะกรรมการสหกรณ์ครูฯชัยภูมิ ยกเลิกสัญญาจ่ายเงินแชร์ล้อตตารี่ 724 ล้านบาท

ผิดกราวรูดตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนและคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 18 คน เจ้าตัวยืนหยัดสู้8 ปี ประกาศทวงคืนศักดิ์ศรี

เมื่อเวลา 9.40 น.วันที่ 30 ก.ค. 63 ที่สำนักงานศาลปกครอง จ.นครราชสีมา องค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้ออกบังลังก์พิจารณาคดีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีนายสานิตย์ พลศรี พร้อมพวก 5 คน ได้แก่นายมังกร พันธ์กิ่ง นายปิยะวุฒิ ดวงภมร นายสุดสาคร เรืองวิเศษ นายวีระพจน์ ตันติปัญจพร และนายสันติ คงวัฒนะ เป็นผู้ฟ้องคดี ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ

ทั้งนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้โดยระบุว่า ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2553 ให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ชุดที่ 54 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีทั้งหก และบุคคลอื่นที่เคยเป็นคณะกรรมการฯ ชุดที่ 53 ร่วมเป็นกรรมการจำนวน 9 คน

มูลเหตุแห่งคดีนี้สืบเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ได้ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 2 (20) ให้สหกรณ์ฯ จัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการ ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 ก.ย.53

ต่อมาสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการฯ ชุดที่ 53 ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด เมื่อวันที่ 22 ก.ย.53

แต่สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมสหกรณ์ชุด 53 มิได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายให้แก่สมาชิกจริงและการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมิชอบ คณะกรรมการชุด 54 โดยมีนายสานิตย์ พลศรี เป็นประธานฯ จึงได้จัดประชุมวิสามัญในวันที่ 26 มี.ค. 53 เพื่อเพิกถอนสัญญาการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด ทั้ง 10 งวด ตั้งแต่ 16 พ.ย.53 ถึง 1 เม.ย.54 งวดละ 72,800,000 บาท รวมเป็นเงิน 728,000,000 บาท หากจ่ายจบสัญญา ประกอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำหนังสือแจ้งว่า บริษัท เทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้จัดสรรสลากกินแบ่ง จึงเข้าข่ายฉ้อโกง

ดังนั้นคณะกรรมการชุดที่ 54 นำโดยนายสานิตย์ พลศรี และพวก 5คนจึงได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 53 และกรมสอบสวนคดีพิเศษรับโอนเป็นคดีพิเศษในวันที่  17 ก.ย. 53 โดยให้คณะกรรมการชุดที่ 53และบริษัทเทวาสิทธิ พิฆเนศ จำกัด นำเงินค่าจองสลากล่วงหน้าที่สหกรณ์ครูฯชัยภูมิโดยคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 53 สั่งจ่ายไปแล้วคืนให้สหกรณ์ฯจำนวน 295,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

หลังจากนั้นคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 53 ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้สิทธิร้องต่ออธิบดีกรมสิ่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ และมอบให้สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิรองนายทะเบียน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีหนังสือลงวันที่ 17 ก.พ.55 สั่งให้คณะกรรมการฯ ชุดที่ 54 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของนายทะเบียน

ต่อมาวันที่ 14 มี.ค. 54 ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งในขณะนั้นคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 54 มีนายสานิตย์ พลศรี เป็นประธานฯผู้ซึ่งเป็นโจทย์ฟ้องคดีคณะกรรมการชุด 53 ถูกสั่งปลดทั้งคณะตามคำสั่ง 317/2555 ลงวันที่ 22 มี.ค.55

คณะกรรมการสหกรณ์ชุด 54 โดย นายสานิตย์ พลศรี พร้อมพวก 6 คน จึงได้ยื่นอุทธรณ์ โดยคดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ 317/2555 ลงวันที่ 22 มี.ค. 55 เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี (คณะกรรมการชุดที่ 54) พ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการสหกรณ์

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ วรรคสอง บัญญัติให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

ทว่าออกคำสั่งของผู้ตรวจการสหกรณ์โดยนายทะเบียนสหกรณ์หนังสือเลขที่ 317/2555 ลงวันที่ 22 มี.ค. 55 นั้นมิชอบ เนื่องเพราะคณะกรรมการสหกรณ์ครูฯชัยภูมิชุดที่ 54 โดยนายสานิตย์ พลศรี และพวก 5คน ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของรองนายทะเบียนจังหวัดชัยภูมิอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ครูฯชัยภูมิแล้ว จึงพิพากษายืนให้ยกเลิกคำสั่งที่ 317/2555 ลงวันที่ 22 มี.ค.55

นายสานิตย์ เปิดเผยว่า ในขั้นตอนต่อไปตนคงจะต้องเรียกคืนศักดิ์ศรีและเกียรติยศส่วนตัวกลับคืนมา ทั้งในส่วนของมาตรา 157 ศาลทุจริต และการละเมิดทางแพ่ง ตรงไหนเข้าข้อกฎหมายตนจะดำเนินการจนถึงที่สุด

“ผมปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์ครูชัยภูมิ เมื่อไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงผมก็ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินไปให้ได้ เพราะเป็นการฉ้อฉล”นายสานิตย์กล่าว

นายสานิตย์ กล่าวอีกว่า ภายหลังบริษัทฯยังมีการส่งคนมาติดต่อโดยอ้างว่าการจัดจำหน่ายสลากยุ่งยากและไม่ปลอดภัยในการขนย้ายสลากฯจะขอซื้อสลากคืนไปดำเนินการเอง และจะให้ค่าตอบแทนกรรมการสหกรณ์ฉบับละ 1 บาท งวดละ 1 ล้านบาท หนึ่งเดือนได้ 2 ล้านบาท กรรมการ 15 คน รวมกับผู้จัดการ 1 คน รวมเป็น 16 คน เอามาเฉลี่ยแบ่งกันก็จะได้คนละประมาณกว่า 1 แสนบาท

“ผมไม่รับเงินดังกล่าวและมีการเอาเงินมาให้ผม 3.5 ล้านบาท ผมไม่รับและแจ้งตำรวจภูธรชัยภูมิให้อายัดเงินไว้ และส่งเรื่องดีเอสไอ”นายสานิตย์กล่าวและว่า

ขณะนี้คดีแพ่งศาลพิพากษาให้กรรมการชดใช้ไปแล้ว และทางวินัยก็ถูกไล่ออกไปแล้วไปแล้ว 15 คน ในส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทีดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้แก่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ปัจจุบันเป็นสว.ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

ส่วนคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 จำนวน 18 ขณะนั้น ประกอบการแห่งรมว.เกษตรกร

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประกอบด้วย 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ 3. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ 4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ 5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ 6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 8. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นกรรมการ 9. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ 11. ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ 12. ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 13. ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ เป็นกรรมการ 14. ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 15. ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน เป็นกรรมการ 16. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 17. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 18. ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

                                                            ……………

 

แสดงความคิดเห็น