มทร.อีสาน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ย้ำคุณภาพชีวิตนักศึกษาคือคำตอบของ มทร. อันดับ 1 ของประเทศ

มทร.อีสาน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ต้อนรับนักศึกษาสู่สังคมใหม่ในรั้วแคแสด ย้ำคุณภาพชีวิตนักศึกษาคือคำตอบของ มทร. อันดับ 1 ของประเทศ

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เชื่อมโยงนักศึกษาด้วยระบบออนไลน์และจัดแบ่งกลุ่มพบปะกันในหอประชุม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านสื่อวิดีทัศน์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้บริหารทุกคณะ และนักศึกษาใหม่จำนวนกว่า 4,000 คน ร่วมในพิธีปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียงและอบอุ่น

ภายในโครงการนักศึกษาใหม่จะรู้จักกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับฟังแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ภายใต้รั้ว มทร.อีสาน ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีการบรรยาย เรื่อง “เรียนอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผล” โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ การบรรยายเกี่ยวกับการงานทะเบียนการวัดผลการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบรรยายเกี่ยวกับระบบ IT ในมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศ การบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Heart & Smart U.)” โดย อ.ภานุมาส เรืองทิพย์ และการบรรยาย เรื่อง กิจกรรมนำการพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และมีการปิดท้ายด้วยการแนะนำนักศึกษาจาก องค์กรนักศึกษา มทร.อีสาน ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ที่ได้รับเลือกให้มาร่วมกันเป็นผู้นำเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง รวมถึงเป็นสื่อกลางประสานกับมหาวิทยาลัยสู่การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน แน่นอนว่าในส่วนของมหาวิทยาลัย อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาทุกคนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตามไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ผมและผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศ โดยผลลัพพ์ที่สำคัญนั้นวัดได้จากคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ผมจึงตระหนักถึงนักศึกษาเป็นอย่างแรกเสมอ ทั้งในเรื่องการออกแบบหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พบปะกับกลุ่มเพื่อน ๆ ต่างคณะสู่การเป็นชุมชน มทร.อีสาน ทั้งนี้ผมจึงอยากให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยหวังว่านักศึกษาจะเป็นผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการช่วยพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศได้ดียิ่งขึ้นครับ

แสดงความคิดเห็น