ขอนแก่นพร้อม!!เปิดเรียนเต็มรูปแบบ 13 ส.ค.นี้

โรงเรียนสังกัดเทศบาลขก.พร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ100% 13 ส.ค.นี้เข้ม 4 มิติป้องกันโควิด-19

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดกลางตามมาตรการเตรียมความพร้อมทดลองเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 100 % ทั่วประเทศ โดยให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติ ซึ่งจะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค.นี้

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน เมื่อสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีมาตรการเตรียมความพร้อมทดลองเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ 100 % ทั่วประเทศ หลังจากปิดจากสถานการณ์ covid-19 มาเป็นระยะเวลานาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อลดโอกาสติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรคโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน โรงเรียนเทศบาลวัดกลางได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1.คัดกรองวัดไข้ 2.สวมหน้ากาก 3. ล้างมือ 4.เว้นระยะห่าง 5.ทำความสะอาด และ 6.ลดแออัด ซึ่งมีรายละเอียดแนวปฏิบัติและมิติในการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง 4 มิติกับมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อ ได้แก่ มีมาตรการวัดกรองไข้ ให้นักเรียน ครู และบุคลากร สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือและแอลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง จัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเท ฯลฯ

มิติที่ 2 การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้ฝ่ายวิชาการและครูกำหนดตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรฐานฐานและความพร้อมของนักเรียน การวัดและประเมินผลการสอบปลายปี ดำเนินการโดยให้พิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาด คำนึงถึงประสิทธิผลของการวัดและประเมินผล ความพร้อมและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเปลี่ยนไป สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ฯลฯ

มิติที่ 3 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง ได้แก่ การจัดเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์รองรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว หรือกรณีปิดสถานศึกษาชั่วคราว รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆกรณีมีการสงสัยหรือมีการติดเชื้อเกิดขึ้น งดการรับประทานอาหารที่โรงอาหารโดยเปลี่ยนเป็นการรับประทานข้าวกล่องที่ห้องเรียน งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน อาทิ ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ

มิติที่ 4 นโยบาย ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น และมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร มีแผนงาน เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบพร้อมทั้งมีการกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ฯลฯ

ทั้งนี้ การทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100% จะต้องมีการประเมินเป็นระยะ เพื่อปรับแนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

แสดงความคิดเห็น