อุดรฯ-เลย เข้าวิน!!คว้าอันดับ1 ‘จังหวัดสะอาด’

มท. ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ‘อุดรธานี ‘คว้าที่ 1 กลุ่มจังหวัดใหญ่  ‘เลย’ แชมป์ขนาดลาง ส่วน’ลำพูน’ จังหวัดขนาดเล็ก 3ปีต่อเนื่อง ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยสำเร็จระดับชาติ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและกำหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศใช้แผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” และได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีการปฏิบัติตามหลัก 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งให้ความสำคัญในการแยกขยะจากต้นทาง
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด และในระดับประเทศ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ ซึ่งคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ได้พิจารณาคัดเลือกการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือกดังนี้
1) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
2) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดยโสธร รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก
3) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดลำพูน ถือเป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศต่อเนื่องกัน เป็นปีที่ 3
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะจัดพิธีมอบรางวัลจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือนกันยายน 2563 ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ และกระตุ้นจังหวัดอื่นๆ ให้ดำเนินการรณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
แสดงความคิดเห็น