นายกทน. ขก.เสนอ“เด็กชายขอบ”ลุ้น TO BE NUMBER ONE ยอดเพชร ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)


วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมนำเสนอการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับยอดเพชร ระดับประเทศ(รอบพื้นที่) ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการต้อนรับและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการที่ลงพื้นที่ประเมินในครั้งนี้ นำโดย นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ,นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงมหาดไทย และนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญกรมการพัฒนาชุมชน


โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ร่วมนำเสนอในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆมากมาย อาทิ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ,ค่ายอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ,โครงการเสริมทักษะพัฒนาแกนนำ Friend Corner ,โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ตลอดจนกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบ กศน. ซึ่งกำลังเรียน จำนวน 96 คน ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 61 คน ,มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 32 และระดับปริญญาตรี 3 คน รวมไปถึงเยาวชนที่ได้ทำงานด้านอาชีพต่างๆ เช่น ซ่อมมอเตอร์ไชต์ เทศกิจ ร้านเบเกอรี รับงานก่อสร้าง ๆละ จำนวน 44 คน , ช่วยให้มีบัตรประชาชน จำนวน 5 คน ,ส่งกลับบ้านสู่ครอบครับ จำนวน 17 คน อีกทั้งเทศบาลนครขอนแก่นได้ขับเคลื่อนและใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงทำความเข้าใจกับคนกลุ่มหนึ่ง นั่นก็คือ “ แก๊งมังกรดำหรือเด็กชายขอบ ” ปัจจุบันได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 คน ได้แก่ นายพิพัฒน์พงษ์ ทรงสุวรรณ และนางสาววิภาวรรณ พันธ์เดช และได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ น้องตุ๊กตา และน้องนุ้ย ซึ่งน้องๆยังได้ประกอบกิจการค้าขาย เปิดร้าน “3 ป.ปลอกสาร” ขายขนมจีน ข้าวเหนียว ส้มตำ ปลาเผา ส่วนน้องโกเบ เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์เดลิเวอร์รี่ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ จากการทำงานอย่างบูรณาการต่อยอดสู่การทำงานดังกล่าว ส่งผลให้สถิติคดีอาญาเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2557 และรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม 

สำหรับการประกวดประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2563 จังหวัดขอนแก่น ได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินกรอย่างมุ่งมั่นตลอด 18 ปี ส่งผลให้ ปี 2562 จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัดTO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรเพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชร เป็นปีที่ 5 หากผลการประกวดเป็นอย่างไร จะนำเสนอให้ทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น