เดินหน้าหนุนทีมแพทย์มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้ รพ.สิรินธร มุ่งหวังคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีปชช.ในพื้นที่

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ให้ รพ.สิรินธร มุ่งหวังคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮดและประชาชนในพื้นที่

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอบ้านแฮด โครงการวิจัยท้าทายไทย: Fluke Free Thailand ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้รับเกียรติจากนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยกิจกรรมในวันนี้  ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้บรรยายให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชน อ.บ้านแฮด ในหัวข้อ “ปลอดมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อชีวีมีสุข” จากนั้น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงบทบาทของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากนั้นประธานในพิธี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด ได้กล่าวเปิดงาน

นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด กล่าวว่า “โรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสาธารณสุขที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตในประชากรวัยทำงานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประชากรในภาคอีสาน การแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จนั้นคงทำโดยภาครัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการเฉพาะในโรงพยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าช่วยบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่นี้ให้สัมฤทธิ์ผลและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่มีองค์กรภาคเอกชน เช่น มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้ามาร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอันเป็นปัญหาคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในแถบบริเวณนี้อยู่นี้ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้เข้ามาดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอำเภอบ้านแฮด โดยขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7, คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.) โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขบ้านแฮด โดยได้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ลงสู่ชุมชน แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนในรูปแบบของพื้นที่ต้นแบบ “บ้านแฮดโมเดล”(Ban Had Model) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกัน”

และในโอกาสนี้ นายอำเภอบ้านแฮด ได้มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสั้นสื่อสารโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 4 รางวัล

จากนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดย คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้มอบเงินบริจาคและมอบเครื่องอัลตราซาวด์ให้แก่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและทางมูลนิธิฯ ได้มอบเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ ให้แก่โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 965,000 บาท โดยมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นผู้รับมอบ และจากนั้นได้ร่วมเดินเยี่ยมชมกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์

 

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนมาอย่างยาวนาน สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนการวิจัย การเฝ้าระวัง การเผยแพร่องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสู่สาธารณชน รวมถึงการให้การสนับสนุนการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรก ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันการณ์

ในปัจจุบันนั้นยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแต่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการเฝ้าระวังติดตามการเกิดโรค อาทิ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการก่อโรค และภาครัฐ เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่บางแห่งยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางในการตรวจรักษา ผู้ป่วยระยะเริ่มต้นเข้าสู่การรักษา และพัฒนาทีมในการดูแลรักษา

โดยมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้มีการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน 500 คน หวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างและกระตุ้นแรงขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป และยังถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ในปีนี้มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ที่จะนำมาใช้ในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนจากทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น