กลุ่มประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย หนุน 3 ข้อเรียกร้อง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และภาคประชาชน

กลุ่มประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ทนไม่ไหวออกโรงซัดทหารแรง ใช้เงื่อนไขความไม่สงบยึดอำนาจ แต่แฝงกฎสืบทอดอำนาจเสียเอง หนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 3 ข้อ 1) ยุติการคุกคามประชาชน 2) ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหาร โดยการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และ 3) ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยและยุติธรรมโดยเร็ว

รายงานข่ายแจ้งว่าวันที่ 16 ส.ค. 63 “กลุ่มประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย 1.จะเด็จ เชาวน์วิไล2.วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 3.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 4.ทัศนีย์ วีระกันต์ 5.สามารถ สะกวี 6.กฤษฎา บุญชัย 7.สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ 8.คำรณ ชูเดชา 10.ชูวิทย์ จันทรส 11.ธีรภัทร์ คะหะวงศ์ 12.สุภาวดี เพชรรัตน์ 13.อารัติ​ แสง​อุบล​14.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง 15. วราภรณ์ แช่มสนิท 16.จิตติมา ภาณุเตชะ 17.สุเมธ ปานจำลอง 18.วทัญญู แสงแก้ว 19.สาวิตรี  รักษาสิทธิ์ 20.เครือมาศ ศรีจันทร์ 21.สมานมิตร ส่องเจริญ 22.วีรพงษ์ เกรียงสินยศ 23.ณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว 24.วันชัย บุญประชา 25.พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ 26.สุภา ใยเมือง 27.ทิพวัลย์​  สีจันทร์ 28.สารี อ๋องสมหวัง 29.เชษฐา มั่นคงได้มีคำแถลงว่า

ในฐานะส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมที่การทำงานเกี่ยวข้องกับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ ความเหลื่อมล้ำและความยากจน รัฐสวัสดิการ  เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร  การค้ากับการพัฒนา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น เราเห็นพ้องต้องกันว่า การก่อรัฐประหารโดยหวังอำนาจกองทัพและชนชั้นนำบางกลุ่มเพื่ออ้างเหตุคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมานั้น ได้เป็นต้นเหตุเสียเองในการทำลายสถาบันทางการเมืองทั้งหลาย ระบบยุติธรรม และการบริหารประเทศให้เสื่อมทรามลง

ในทางการเมือง เราเห็นการแต่งตั้งบุคคลที่พัวพันยาเสพติดหรือได้ทรัพย์สินโดยมิชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยไม่นำพาต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน

กลุ่มประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตยฯหนุน 3 ข้อเรียกร้อง นศ.

ในทางเศรษฐกิจ เราเห็นการสนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาดเข้ามามีอิทธิพลในคณะกรรมการปฎิรูปประเทศและกรรมการนโยบายของรัฐ  เห็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กถูกกีดกันออกจากตลาด และสถิติคนยากจนเพิ่มขึ้นหลายล้านคนในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีแม้ก่อนการระบาดของไวรัส
เราเห็นระบบยุติธรรมที่ไม่เสมอภาค และองค์กรอิสระกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นนำ ในขณะที่การต่อสู้ของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปกป้องฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกข่มขู่คุกคามเช่นเดียวกับสิ่งที่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกระทำอยู่ในปัจจุบัน

กลุ่มประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามรายชื่อในท้ายคำแถลงนี้ ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของเครือข่ายนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ซึ่งมีข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ ได้แก่ 1) ยุติการคุกคามประชาชน 2) ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหาร โดยการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และ 3) ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยและยุติธรรมโดยเร็ว

เราขอต่อต้านการก่อรัฐประหารโดยอ้างเหตุวิกฤตทางการเมืองซึ่งจะทำให้ประเทศนี้พังทลายล้าหลังกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตไม่รู้จักจบสิ้น เช่นเดียวกันกับการสมยอมตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อแบ่งปันอำนาจและผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองบางกลุ่ม กองทัพ กลุ่มทุน และชนชั้นนำ

เราเชื่อว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนและการปฎิรูปการเมืองไม่อาจได้มาโดยการก่อรัฐประหารของกองทัพ  แต่ได้มาโดยกระบวนการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม และประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพียงใด

เราขอสนับสนุนบทบาทของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่กล้าหาญนำเสนอข้อเสนอ จุดยืน และกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพาสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่หมักหมมมานานกว่าทศวรรษไปสู่สังคมที่ดีกว่า

ขอให้ช่วงเวลานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ของสังคมไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ได้แสดงความคิดเห็น เสนอข้อมูล และทางออกอย่างเปิดเผย โปร่งใส  ตรงไปตรงมา และร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ผ่านกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมใหม่  โดยกระบวนการประชาธิปไตย ด้วยสันติวิธี และวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น