ทน.ขอนแก่นเผยงบพัฒนาเมืองปี’64 กว่า 1,300 กว่าล้านบาท เน้นปชช.มีส่วนร่วมบริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2563 โดยมีนายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ทั้งนี้ สภาเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวาระเรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) จำนวน 23 รายการ และ การพิจารณาระเบียบวาระเรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) โดยสภาเทศบาลนครขอนแก่นด้วยเสียงส่วนใหญ่ ลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายรับ 1,356,368,760 บาทและ รายจ่าย 1,355,876,760 บาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบเกินดุล)
นอกจากนั้นสภาเทศบาลนครขอนแก่น ยังได้พิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ได้แก่
-ระเบียบวาระการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
-ระเบียบวาระเรื่องญัตติรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม เทศบาลนครขอนแก่น
-ระเบียบวาระเรื่องญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-ระเบียบวาระเรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาล จำนวน 53 โครงการ
-ระเบียบวาระเรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
-ระเบียบวาระเรื่องญัตติขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 (เทศบาลนครขอนแก่น) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
-ระเบียบวาระเรื่องญัตติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินค่าประกันสัญญาในการติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1
และระเบียบวาระเรื่อง อื่นๆ
สำหรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีกระบวนการจัดทำงบประมาณโดยสมาชิกสภาเทศบาลได้ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองงบประมาณทั้งรายรับ-รายจ่าย กิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก,กอง,โรงเรียน หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเทศบาล เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การวางแผนด้านการเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ ตลอดจนเพื่อให้ได้กิจกรรม โครงการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ท้ายสุดนี้ ในการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่นครั้งนี้ โดยเสียงส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบรับรองตามระเบียบวาระการประชุม ภายใต้กรอบแนวคิดในการทำงานจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
#เทศบาลนครขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น