เผยโฉม ‘สนามบินร้อยเอ็ด’งบ120 ล.รับผู้โดยสาร1.7ล้านคน/ปี

อาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด ทุ่ม 120 ล้าน ต่อเติมเทอร์มินอล รับผู้โดยสารได้เพิ่มเป็น 1.7 ล้านคนต่อปี เริ่มสร้างปี 63 คาด แล้วเสร็จประมาณปี 64

ภาพจาก ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน เผยโฉม ‘สนามบินร้อยเอ็ด’ ตามโครงการขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ในปีงบประมาณ 2564 จัดพื้นที่จุดชมอากาศยาน ปรับปรุงฟุตบาทด้านหน้าอาคารผู้โดยสารให้เป็นคอนกรีตที่มีความทนทานต่อการใช้งาน และสวยงาม พร้อมทั้งให้ดำเนินการทาสีพื้นที่จอดรถผู้พิการให้เป็นสีฟ้าเห็นชัดเจน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องน้ำภายในอาคารให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และที่สำคัญต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาดด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก

ภาพจาก ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน

พร้อมจัดทำป้ายบอกทิศทางบริเวณหน้าท่าอากาศยานให้เป็นแบบแขวนสูง เห็นชัดเจน รวมทั้งเน้นย้ำให้การดำเนินการขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารทั้งขาเข้า-ออก ตลอดจนเพิ่มพื้นที่จำหน่ายอาหารแก่ผู้มาใช้บริการให้มากขึ้น

ภาพจาก ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตามสำหรับแผนพัฒนาท่าอากาศยานร้อยเอ็ดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยาน โดยปัจจุบันมีสายการบินที่ทำการบินประจำ 1 สายการบิน ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย ให้บริการ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ภาพจาก ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด กรมท่าอากาศยาน

ปัจจุบันท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 4.4 แสนคนต่อปี โดย ทย.มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ระยะที่ 1 วงเงินประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบัน 300 คนต่อชั่วโมง(ชม.) หรือ 8.6 แสนคนต่อปี เป็น 600 คนต่อ ชม. หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็น ห้องผู้โดยสารขาออกรองรับได้ 450 คนต่อชม. และห้องผู้โดยสารขาออกรองรับได้ 150 คนต่อชม. ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 63 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 64.

แสดงความคิดเห็น