ทน.ขอนแก่นจัดให้เตรียมจ่ายเงิน ปชช.พิษโควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท ดีเดย์ ก.ย.นี้

หลังจากที่ ทน.ขอนแก่น เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มีผู้ผ่านพิจารณาอนุมัติ จำนวน 3,598 ครอบครัว ครัวเรือนละ 1 พันบาท  พร้อม ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบอีก  220 คน  เริ่ม เดือน ก.ย. นี้ 
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์, ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ,ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดของแก่น , ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ,ร.ต.ต.สุวิช สนอุป ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ,นายสงคราม สีหานนท์ ประธานชุมชนโนนทัน 7 ,หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย
สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น ได้ประกาศลงทะเบียนและรับคำร้องผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็น วงกว้างรวมทั้งเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีมาตรการเร่งด่วนต่างๆ ในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 เช่น การสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการ ให้บริการ ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ทําให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ทั้งด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ รายได้เพื่อการยังชีพ ฯลฯ
ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่นได้ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) คณะกรรมการสำรวจได้ทำการลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดกรองอย่างเข้มข้นและรัดกุม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่นขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเสนอในที่ประชุมทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น
พร้อมทั้งเสนอถึงโครงการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 COVID -19 และโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 COVID -19 และได้มีการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบ ที่มีรายชื่อในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันจำนวน 220 คน และการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพ จำนวน 3,598 ครอบครัว ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการอนุมัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งสองโครงการ
แสดงความคิดเห็น