มข.ยกทัพบริการสุขภาพชุมชน

มข.ร่วมสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีและภาคีเครือข่าย เตรียมยกทัพการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน 9 ก.ย. 63 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น

รายงานข่าวแจ้งว่า สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานและถ่ายทอดรายละเอียดกิจกรรมของสถาบันวิจัยฯ ในงานแถลงข่าว โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

โดยมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม ในครั้งนี้เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อปลูกฝังและยกระดับจิตสํานึกในการรับใช้สังคมโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการสังคมโดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญ เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นภายใต้นโยบายด้านประชาคมหรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic service transformation) สร้างโครงการบริการวิชาการใหม่ที่เป็นการทำงานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมให้บริการชุมชนกว่า 20 หน่วยงาน นับเป็นมิติใหม่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัย นำองค์ความรู้จากการลงพื้นที่มาพัฒนาสังคมต่อไปอย่างไม่รู้จบ ตามนโยบาย KKU CSV (Creating Shared Value) การสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี  2563 มีบริการต่าง ๆ ดังนี้ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพ การวัดปริมาณไขมันใต้ผิวหนัง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะผู้สูงอายุ) การตรวจมะเร็งเต้านม โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต โดยโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี การให้บริการด้านคําปรึกษาด้านสุขภาพจิต ภาวะเครียด โรค ซึมเศร้า และโรคความจําเสื่อมในผู้สูงอายุ (บริการทั้งวัย เด็กวัยรุ่น/ผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ) โดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ การตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน และให้ทันตสุขศึกษา โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ การตรวจสุขภาพหัวใจ โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการระงับความรู้สึก การบริการระงับปวดและฝังเข็ม โดย ภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกําจัดเห็บ และหมัดในสัตว์เลี้ยง โดย โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดย คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ KKU Library Book Exchange จุดนัดพบของคนรักการอ่าน โดยสํานักหอสมุด การบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย โดยกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี กิจกรรมให้ความรู้ และทดลองเป็นผู้ประกาศข่าว การแสดงดนตรี/ร้องเพลง กิจกรรมระบายสีสําหรับเด็ก โดยเครือข่ายวิทยุชุมชน การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ มข. แก้จน และการแสดงประชุมกลอง โดยนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพิธีเปิดงาน และการแสดงวงโปงลางสินไซ (ชนะเลิศการประกวดรางวัล พระราชทานฯ ปี 2563) โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงดนตรีภายในงานฯ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น