ชุมชน โนนชัย1 เทศบาล ขก.รับการประเมิน Zero waste ระดับประเทศ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนโนนชัย 1 เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี , นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ , นายวสันต์ ศรีดรราช ประธานชุมชนโนนชัย 1,คณะกรรมการชุมชนโนนชัย 1,พี่น้องชุมชนโนนชัย 1 หน่วยงานเครือข่าย และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ ตลอดจนตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2563 (ระดับประเทศ)
นำโดย นางรัชนี เอมะรุจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม , รศ.อุษา วิเศษสุมน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ,นางสาวสาวสาวิตรี ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ,นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ,นางสาวคุณาธร คุณาธินันท์ เจ้าหน้าที่เครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์อาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ,คุณฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์ นักวิชาการชุมชนชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน ,นายวรกร แต้นำชัย นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนางสาวทัศนีย์ เปาวะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินตามฐานการเรียนรู้ ทั้ง 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ศาลาชุมชน และหอพักดอกเตอร์ ,ฐานที่ 2 บ้านเครือข่าย ,ฐานที่ 3 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย และฐานที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ นอกจากนั้น เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ร่วมให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการ “เจาะสนามข่าวอีสาน” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชน..
สำหรับชุมชนโนนชัย 1 เทศบาลนครขอนแก่นนั้น ได้สมัครเข้าร่วมการประกวด โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ปี 2563 (จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาเป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ได้ทราบต่อไป
แสดงความคิดเห็น