ทน.อุดรธานีมองการไกล อบรม อสม. หวังขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณสุข

ทน.อุดรธานีมองการไกล อบรม อสม. หวังขยายพื้นที่การให้บริการสาธารณสุขบรรเทาการเจ็บป่วยภายในชุมชน

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ให้กับ อสม. ผู้ที่สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี หรือ อสม.ใหม่ (อบรม อสม.ทดแทน) ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2563

โดยกลุ่มงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดการอบรม บรรยายให้ความรู้ด้านสาธารณสุขทุกมิติในการปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค งานรักษาและฟื้นฟูสุขภาพและงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพื่อให้มี อสม.ครอบคลุมทุกชุมชน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา อบรมให้ความรู้งานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องค์ประกอบของ อสม. มีผู้เข้ารับการอบรม อสม.ทดแทน จำนวน 50 คน เป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฝึกทักษะสังคม กิจกรรมทดสอบความรู้ก่อนการอบรม ซึ่งมีผู้ทำคะแนน Pre-Test ได้สูงสุดร้อยละ 85 และต่ำสุดร้อยละ 40 และกิจกรรมฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ฝึกปฏิบัติในคลินิก ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จากผลการดำเนินงาน 10 วันที่ผ่านมา สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมด โดยเห็นควรอนุมัติให้ผู้เข้ารับการอบรม อสม.ทดแทน ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น