มข.ยกทัพบริการสุขภาพ/กฏหมาย ฯลฯ บริการชุมชน

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ยกทัพการบริการสุขภาพ/กฏหมาย ฯลฯ นำความเชี่ยวชาญของ มข. สร้างคุณค่าสู่สังคม

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 9 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” มหกรรมที่นำองค์ความรู้ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากคณะ/หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนชาวขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สถานีรถไฟขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม มีการให้บริการต่างๆ มากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การให้สาระความรู้ด้านต่างๆ จากมืออาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เป็นงานมหกรรมบริการชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ที่สุด ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยจัดขึ้น อันสอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมในทุกมิติทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชน เพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ และการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง

โดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนในองค์กรได้นึกถึงประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติ การจัดมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสังคมและชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสาร่วมกันอุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคม นำองค์ความรู้ต่างๆให้บริการวิชาการ สร้างคุณค่าสู่สังคม โดยมีความมุ่งหวัง ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ มีทักษะในการดูแลสุขภาพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น